Cena nabycia zgodnie z przepisami o rachunkowości

Różnice kursowe. Ustaloną w powyższy sposób wartość zmniejsza się lub zwiększa o różnice kursowe naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Są to różnice kursowe naliczone zarówno od określonej w walucie obcej ceny należnej sprzedającemu, jak również od naliczonych odsetek, usług obcych i innych elementów zwiększających wartość początkową środka trwałego, a wyrażonych w walucie obcej.

Cena nabycia zgodnie z przepisami o rachunkowości. Zgodnie z art. 28 ust. 2 RachU, cena nabycia jest to rzeczywista cena zakupu składnika majątku, obejmująca kwotę należną sprzedającemu (bez podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług), a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku i wyładunku, a pomniejszona o zmniejszenie ceny (rabaty, opusty itp.) i odzyski. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika majątku, a w szczególności otrzymanego w formie darowizny – jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Z analizy rachunkowej definicji ceny nabycia wynika, że nie ma w tym zakresie znaczących różnic pomiędzy ustawą o rachunkowości a ustawą podatkową. W ustawie o rachunkowości zostały jednak wyraźnie wskazane elementy, które pomniejszają cenę nabycia, a więc wszelkiego rodzaju rabaty, upusty i tzw. odzyski.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>