Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Do obowiązkowego systemu gwarantowania mogą przystępować również oddziały banków mających siedzibę w państwach będących członkami Unii Europejskiej wykonujące działalność na terytorium RP, w przypadkach gdy w państwach tych kwota środków gwarantowanych jest niższa niż określona w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym:

– 5) Fundusz leśny uregulowany ustawą z 28.9.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 ze zm.) tworzony jest w Lasach Państwowych. Zobowiązane do dokonywania odpisów na fundusz leśny sąm.in. nad- leśnictwa. Odpis podstawowy liczony jest od wartości sprzedaży drewna, która jest dokonywana przez Lasy Państwowe. Wielkość odpisu ustala Lasom Państwowym corocznie minister właściwy do spraw środowiska, na wniosek Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Dyrektor Generalny może ustalać wielkość odpisu dla poszczególnych dyrekcji regionalnych, a dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – dla poszczególnych nadleśnictw. W pierwszej kolejności środki z funduszu leśnego przeznacza się dla nadleśnictw na wyrównywanie niedoborów powstających przy realizacji zadań gospodarki leśnej. A następnie na m.in.:

– a) badania naukowe,

– b) tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej,

– c) sporządzanie planów urządzenia lasu,

– d) prace związane z oceną i prognozowaniem stanu lasów i zasobów leśnych:

– 6) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny funkcjonuje na podstawie ustawy z 22.5.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152):

Członkiem Funduszu jest każdy zakład ubezpieczeń z siedzibą na terytorium RP, który posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, a także zagraniczny zakład ubezpieczeń, działający na terytorium RP, zgodnie z przepisami prawa polskiego, i posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>