Odsetki, prowizje i różnice kursowe od pożyczek

Zgodnie z art. 16 61 ust. 1 pkt 12 PDOPrU, kosztów uzyskania przychodów nie stanowią odsetki, prowizje i różnice kursowe zwiększające koszty inwestycji w okresie ich realizacji. Zgodnie z art. 16g ust. 4-7 PDOPrU, odsetki, prowizje i różnice kursowe naliczone do dnia przekazania środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych do używania zwiększają ich wartość początkową. Te odsetki, prowizje i różnice kursowe zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów pośrednio poprzez dokonanie odpisów amortyzacyjnych od powiększonej wartości początkowej środków trwałych.

Czytaj Dalej

Odsetki naliczone samodzielnie przez podatnika

W przypadku dokonywanej przez podatnika korekty w związku ze zmianą kwalifikacji środków trwałych, korekta ta dokonywana jest w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynął przewidywany okres używania (rok). Niedokonanie powyższego spowoduje dopiero powstanie zaległości podatkowej za ten miesiąc. Wówczas możemy mówić o konieczności naliczenia odsetek wynikających z OrdPU.

Czytaj Dalej

Odpowiedzialność za skutki naruszenia stanu środowiska

Ustawodawca wykluczył możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań powstałych z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska (art. 16 ust. 1 pkt 19 lit. a) PDOPrU). Zgodnie z ustawą z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), podatnik może być zobowiązany do zapłaty odszkodowań za naruszenie stanu środowiska, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska.

Czytaj Dalej

Odpowiedzialność za skutki naruszenia stanu środowiska cz. II

Nie stanowią natomiast kosztów uzyskania przychodów kwoty podwyższające opłaty, w związku z brakiem decyzji określającej rodzaje i ilość substancji zanieczyszczających powietrze dopuszczonych do wprowadzania do powietrza, o których mowa w art. 86b ust. 9 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska1. Nie są również kosztami uzyskania przychodów kary i opłaty określone w decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska wydanej w razie naruszenia przez jednostkę organizacyjną ustaleń decyzji określającej rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza ”.

Czytaj Dalej

Odpisy amortyzacyjne a odliczenia wydatków na środki trwałe

Podatnik może otrzymać od krajowych lub zagranicznych instytucji i organów środki stanowiące refundację poniesionych przez niego wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych. Najczęściej refundacja dokonywana jest ze środków PFRON, Funduszu Pracy, PHARE1.

Czytaj Dalej

Odpisy aktualizujące wartość należności

Termin „uprawdopodobnienie” znany jest zarówno polskiemu prawu publicznemu, jak i prywatnemu. Nie budzi wątpliwości fakt, iż nie jest on tożsamy z pojęciem „dowodu”. Różnica polega na tym, że uprawdopodobnienie jest środkiem niedającym pewności, a jedynie wskazującym prawdopodobieństwo wystąpienia określonego zdarzenia.

Czytaj Dalej

Objęcie udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny cz. II

Należy przy tym uznać, iż „wydatkami na nabycie”, o których mowa w omawianym przepisie, są wszelkie wydatki warunkujące nabycie udziałów (akcji), takie jak np.: zapłacona cena za udziały (akcje), opłaty notarialne lub prowizje biura maklerskiego. Problem ten został omówiony w piśmie MF z 31.10.1996 r. PO 4/AK-722-662/96, S.Podat. 1998/6/28), które stanowi, iż:

Czytaj Dalej

Niezaliczenie składnika majątku do środków trwałych

– 1. Jeżeli podatnicy nabędą lub wytworzą we własnym zakresie składniki majątku wymienione w art. 16a ust. 1 i art. 16b ust. 1, o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł, i ze względu na przewidywany przez nich okres używania równy lub krótszy niż rok nie zaliczą ich do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, a faktyczny okres ich używania przekroczy rok, podatnicy są obowiązani, w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym ten rok upłynął:

Czytaj Dalej

Naliczone odsetki od kredytów

Odsetki naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania powiększająwartość początkową tego środka. Również w przypadku nabycia środka trwałego na raty, odsetki naliczone do dnia oddania środka trwałego do używania powiększająwartość początkową.

Czytaj Dalej

Naliczone odsetki od kredytów – dalszy opis

Autorka zauważa, że „o ciężarach podatkowych nie mogą decydować terminy wykonania czynności technicznych, nawet gdy terminy te wynikają ze stosownych umów cywilnoprawnych”. Potwierdzenie stanowiska, zgodnie z którym do wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych należy dodać odsetki i różnice kursowe obliczone na dzień przekazania tych składników do używania, znajduje się również w przepisach rachunkowych, a do tych przepisów odsyła podatnika ustawodawca w art. 9 ust. 1 PDOPrU. Zgodnie bowiem z art. 28 ust. 8 RachU, poniesione do dnia przyjęcia do używania odsetki, prowizje i różnice kursowe od pożyczek, kredytów, przedpłat i zobowiązań służących sfinansowaniu zakupu lub budowy środków trwałych stanowią cenę nabycia i koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętej oraz środków trwałych. Sformułowanie „do dnia przyjęcia do używania”, nie pozostawia podatnikowi wątpliwości co do słuszności obliczenia kwoty odsetek, prowizji i różnic kursowych przypadających za cały okres poprzedzający oddanie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.

Czytaj Dalej

Nadzór w spółce akcyjnej

Wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, ko-105 misji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych. Od początku obowiązywania ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca restrykcyjnie traktował wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub innych organów stanowiących osób prawnych. Wydatki takie nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

Czytaj Dalej