Definicja budowli – dalszy opis

Sąd Najwyższy natomiast w wyroku z 22.6.1981 r., II CR 237/81, LEX 8335 wskazał, iż pojęcie budowli należy rozumieć szeroko w tym znaczeniu, że obejmuje ono wszelkie trwałe urządzenia.

Czytaj Dalej

Wydatki na rzecz udziałowców i członków organów podatnika

Artykuł 16 ust. ł pkt 38 i 38a 99 PDOPrU ograniczają możliwość zaliczania w koszty uzyskania przychodów pewnej kategorii wydatków na rzecz udziałowców, akcjonariuszy lub członków spółdzielni oraz na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych oraz organów stanowiących osób prawnych.

Czytaj Dalej

Wydatki nieuznawane za koszty cz. IV

– 47) strat powstałych w wyniku nadmiernych ubytków lub zawinionych niedoborów wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków lub niedoborów,

Czytaj Dalej