Koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań

Usta wodawca postanowił o wyłączeniu możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych kosztów postępowania egzekucyjnego związanego z niewykonaniem zobowiązań zarówno o charakterze cywilnoprawnym, jak i publicznoprawnym (art. 16 ust. 1 pkt 17 PDOPrU).

Czytaj Dalej

Przewłaszczenie w celu zabezpieczenia – dalszy opis

Jeżeli przedmiot umowy stanowią rzeczy oznaczone co do gatunku (np. surowce, półfabrykaty) do przeniesienia własności potrzebne jest również przeniesienie posiadania rzeczy. Dłużnik zatrzymuje rzeczy, występując w roli przechowawcy.

Czytaj Dalej

Wynalazek

Zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami, przez wynalazek podlegający opatentowaniu należy rozumieć rozwiązanie, które jest nowe, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania bez względu na dziedzinę techniki. Zgodnie z art. 25 PWPU wynalazek uważa się za nowy, jeżeli jest on częścią stanu techniki. Co oznacza, że przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, nie został udostępniony do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawianie lub ujawnienie w inny sposób. Ponadto wynalazek stanowi część stanu techniki również wówczas, gdy informacje zawarte w zgłoszeniu wynalazku zawarte były w zgłoszeniach wcześniejszych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem, że ogłoszone zostały w sposób określony w ustawie. Dwie przytoczone przesłanki nie wykluczająjednak możliwości udzielenia patentu na wynalazek dotyczący nowego zastosowania substancji stanowiącej część stanu techniki lub użycia takiej substancji do uzyskania wytworu mającego nowe zastosowanie. Prawo do uzyskania patentu na wynalazek (prawo do patentu) przysługuje twórcy wynalazku, a jeżeli wynalazku dokonało więcej osób – prawo to przysługuje im wspólnie. W przypadku, gdy wynalazek powstał w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, prawo do patentu, co do zasady, przysługuje pracodawcy.

Czytaj Dalej

Wydatki na rzecz udziałowców i akcjonariuszy cz. III

Zasadnicza zmiana stanu prawnego polega na tym, że od 1.1.1999 r. organy podatkowe nie mogą kwestionować na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38 i 38a zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatków poniesionych przez podatnika na wynagrodzenie wypłacane wspólnikom lub akcjonariuszom podatnika z tytułu wykonania umów zlecenia, o dzieło, o świadczenie usług i innych umów. W tym zakresie zmiana przepisów zgodna jest ze stanowiskiem prezentowanym wielokrotnie przez MF odnośnie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wynagrodzenie wypłacane wspólnikom lub akcjonariuszom podatnika z tytułu ww. umów. Zgodnie z wykładnią MF, art. 16 ust. 1 pkt 38, w wersji obowiązującej przed 1.1.1999 r. dopuszczał zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na rzecz wspólników/akcjonariuszy z tytułu umów zlecenia i o dzieło łączących podatnika ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną. Stanowisko MF przedstawiono w dalszej części komentarza.

Czytaj Dalej

Wpłaty na PFRON cz. III

Obecnie, na podstawie art. 21 ustawy, do wpłat na PFRON zobowiązany jest pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Wpłaty należy dokonać w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Czytaj Dalej

Wpłaty na PFRON

Według art. 16 ust. 1 pkt 36 PDOPrU, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), czyli wpłaty wymienione w art. 21 ust. 1 i art. 23 ustawy z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.), nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Czytaj Dalej

Pojęcia i stawki kosztów procesowych

Ostatnią możliwością udokumentowania nieściągalności wierzytelności jest sporządzenie przez podatnika protokołu stwierdzającego że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty. Należy przy tym zauważyć, że ustawodawca nie precyzuje o jakie koszty tak naprawdę chodzi, gdyż zwłaszcza pojęcie kosztów procesowych może być interpretowane dość szeroko, a ich kalkulacja może opierać się na różnych kryteriach i stawkach. Najrozsądniejsze wydaje się być sięgnięcie w tym zakresie do pojęć i stawek kosztów procesowych zawartych m.in. w:

Czytaj Dalej

Na czym polega umorzenie udziałów lub akcji?

Udzielenie poręczenia (i związane z tym koszty) nie wiążą się z uzyskaniem przychodu przez poręczyciela. Podobnie wydatki związane z wykonaniem zobowiązania z tytułu gwarancji (przykładowo: gwarancji bankowej w rozumieniu przepisów Prawa bankowego) nie są związane z uzyskaniem przychodów przez udzielającego gwarancji, a zatem nie stanowiąjego kosztów uzyskania przychodów. Wydaje się, że przepis ten nie dotyczy udzielonych przez podatnika gwarancji jakości, które podlegają pod uregulowania art. 16 ust. 1 pkt 22 PDOPrU. Wydatki poniesione przez producen- ta na naprawę urządzeń, na które producent udzielił gwarancji jakości są poniesione w celu uzyskania przychodów, w związku z czym stanowiąjego koszty uzyskania przychodów.

Czytaj Dalej

Autorskie lub pokrewne prawa majątkowe – kontynuacja

Co do zasady, można powiedzieć, iż prawa autorskie przysługują twórcy. Domniemywa się, że twórcąjest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości. Dopóki twórca nie ujawni swojego autorstwa, w wykonywaniu prawa autorskiego zastępuje go producent lub wydawca.

Czytaj Dalej

Rezerwa na ryzyko ogólne w bankach kosztem uzyskania przychodów

Zgodnie z postanowieniami Rozdziału 10 PrBank, banki mają obo- 26 wiązek tworzenia i utrzymywania określonych rodzajów funduszy własnych, dostosowanych do rozmiaru prowadzonej działalności. U podstaw wymogu tworzenia tych funduszy leży konieczność zapewnienia „bezpieczeństwa ekonomicznego” banków, zdefiniowanego relacjąpomię- dzy funduszami własnymi banku, a ryzykiem związanym z podejmowaną przez nie działalnością. Funduszami własnymi banku są:

Czytaj Dalej

Koszty w leasingu operacyjnym

Na gruncie podatku dochodowego 16 do 1.10.2001 r. istniały wątpliwości interpretacyjne w zakresie możliwości wliczania w koszty uzyskania przychodów tzw. opłat (rat) leasingowych w przypadku umowy leasingu operacyjnego.

Czytaj Dalej