Wydatki nieuznawane za koszty cz. III

– 27) rezerw innych niż wymienione w pkt 26, jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie wynika z innych ustaw: nie są jednak kosztem uzyskania przychodów rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, inne niż określone w niniejszej ustawie jako taki koszt,

Czytaj Dalej

Wydatki ponoszone na podstawie przepisów Prawa górniczego

W związku ze zmianą zasad ustalania opłat eksploatacyjnych wynikających art. 84 ustawy z 4.2.1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96 ze zm.) z 1.1.2002 r. ustawodawca skreślił art. 16 ust. 1 pkt 31 PDOPrU.

Czytaj Dalej

Wynalazek – dalszy opis

Urząd Patentowy RP udziela praw ochronnych i wydaje świadectwa ochronne na wzór użytkowy, udziela patentów i wydaje dokumenty patentowe na wynalazki. Na tej podstawie twórca nabywa prawa do wyłącznego korzystania z wzoru użytkowego czy wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski. Prawo do patentu, patent a także prawa do wzoru użytkowego są zbywalne.

Czytaj Dalej

Zakres zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8c – kontynuacja

Artykuł 16 ust. 1 pkt 8c PDOPrU stosuje się z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, zgodnie z którym nabycie (objęcie) udziałów (akcji) spółki lub spółek przejmujących majątek spółki dzielonej może stanowić dochód z udziału w zyskach osób prawnych. Dochód ten powstaje wówczas, gdy majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wartość wspomnianego dochodu stanowi nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) spółki przejmującej (nowo zawiązanej) nad wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) spółki dzielonej. Wydatki te ustala się zgodnie z treścią art. 15 ust. lk lub art. 16 ust. 1 pkt 8 PDOPrU. Jeżeli jednak nabycie (objęcie) udziałów (akcji) spółki dzielonej nastąpiło przed 1.1.2001 r., to wartość wspomnianych wydatków określa się na podstawie przepisów obowiązujących w roku objęcia udziałów (akcji). Przy ustalaniu dochodu z udziału w zyskach osób prawnych powstałego w związku z podziałem spółki przez wydzielenie stosuje się zasadę, iż kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w proporcji, w jakiej pozostaje wartość nominalna umarzanych udziałów (akcji) tego udziałowca (akcjonariusza) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Czytaj Dalej

Zakres zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8c

W przypadku nabycia (obję-126 cia) udziałów (akcji) w spółce, która następnie ulega podziałowi lub połączeniu, wydatki na to nabycie (objęcie) nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Zasada ta jest powieleniem art. 16 ust. 1 pkt 8 PDOPrU, zgodnie z którym wydatki na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) stają się kosztem uzyskania przychodu dopiero przy ustalaniu dochodu z ich odpłatnego zbycia. W przypadku podziału spółki lub jej połączenia z inną spółką, co generalnie wiąże się z unicestwieniem całości lub części udziałów (akcji) jednej spółki w zamian za udziały (akcje) innej spółki lub spółek, może się pojawić interpretacja, iż udziały (akcje) spółki dzielonej lub łączonej zostały odpłatnie zbyte w zamian za udziały (akcje) innej spółki lub spółek. W związku z tym wprowadzono do PDOPrU przepis (art. 16 ust. 1 pkt 8c), zgodnie z którym otrzymanie udziałów (akcji) spółki w związku z procedurą połączenia lub podziału spółek kapitałowych nie traktuje się jako odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmowanej lub dzielonej. Natomiast w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, kosztem uzyskania przychodu z tego zbycia są wydatki poniesione na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) spółki łączonej lub dzielonej. Wydatki te ustala się w oparciu o art. 15ust. lkPDOPrU-je- żeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny albo na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 PDOPrU -jeżeli nabycie albo objęcie nastąpiło za wkład pieniężny. Należy przy tym mieć na uwadze, iż art. 15 ust. lk został wprowadzony do PDOPrU z mocą od 1.1.2001 r., dlatego w przypadku udziałów (akcji) objętych przed 1.1.2001 r. wydatki te określa się według przepisów obowiązujących w roku objęcia udziałów (akcji).

Czytaj Dalej

Zakres zastosowania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 61 PDOPrU

Przepis art. 16 ust. 1 pkt 61 ma zastosowanie do pożyczek i kredytów udzielonych przez spółkę podatnikowi, jeżeli ta spółka i podatnik mają wspólne- go udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż po 25% udziałów spółki i podatnika. Dla zastosowania przepisu zawartego w art. 16 ust. 1 pkt 61 nie ma znaczenia, czy spółka udzielająca pożyczki jest równocześnie udziałowcem (akcjonariuszem) podatnika. Jeżeli spółka udzielająca pożyczki (kredytu) jest równocześnie wspólnikiem podatnika posiadającym co najmniej 25% jego udziałów w kapitale zakładowym, wówczas będzie miał zastosowanie przepis art. 16 ust. 1 pkt 60. W tym zakresie przepisy te pokrywają się ze sobą.

Czytaj Dalej

Zaliczanie przedmiotu leasingu do majątku stron – kontynuacja

W przypadku „czystej” umowy najmu lub dzierżawy ustawodawca przewidywał, że w każdym przypadku rzeczy lub prawa majątkowe zaliczane będą do składników majątku wynajmującego lub wydzierżawiającego.

Czytaj Dalej

Zaliczanie przedmiotu leasingu do majątku stron

Kwestie związane z zaliczeniem przedmiotu leasingu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze do majątku stron do 1.10.2001 r. regulowane było w rozp. MF z 6.4.1993 r. w sprawie zaliczania przedmiotu umowy do majątku stron (Dz.U. Nr 28, poz. 129). Rozporządzenie to zawierało następujący słowniczek pojęć:

Czytaj Dalej

Zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów

Podstawową zasadą zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację i reklamę jest poniesienie danego wydatku w celu osiągnięcia przychodu. Należy więc określić związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesieniem wydatku a uzyskaniem przychodu. Wydatkowanie kwot ponadto powinno mieć związek z prowadzoną przez podatnika działalnością.

Czytaj Dalej

Okres używania dłuższy niż rok

Odpisom amortyzacyjnym podlegają jedynie te składniki majątku trwałego podatnika (budowle, budynki, lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, inne przedmioty), których przewidywany okres używania przekroczy rok.

Czytaj Dalej

Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy – kontynuacja

Katalog chorób zawodowych uprawniających do świadczeń został zamieszczony w załączniku do rozp. RM z 30.7.2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. Nr 132, poz. 1115) wydanym na podstawie przepisów KP.

Czytaj Dalej