Category Biznes

Niezaliczenie składnika majątku do środków trwałych

– 1. Jeżeli podatnicy nabędą lub wytworzą we własnym zakresie składniki majątku wymienione w art. 16a ust. 1 i art. 16b ust. 1, o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł, i ze względu na przewidywany przez nich okres używania równy lub krótszy niż rok nie zaliczą ich do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, a faktyczny okres ich używania przekroczy rok, podatnicy są obowiązani, w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym ten rok upłynął:

Czytaj Dalej

Naliczone odsetki od kredytów

Odsetki naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania powiększająwartość początkową tego środka. Również w przypadku nabycia środka trwałego na raty, odsetki naliczone do dnia oddania środka trwałego do używania powiększająwartość początkową.

Czytaj Dalej

Naliczone odsetki od kredytów – dalszy opis

Autorka zauważa, że „o ciężarach podatkowych nie mogą decydować terminy wykonania czynności technicznych, nawet gdy terminy te wynikają ze stosownych umów cywilnoprawnych”. Potwierdzenie stanowiska, zgodnie z którym do wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych należy dodać odsetki i różnice kursowe obliczone na dzień przekazania tych składników do używania, znajduje się również w przepisach rachunkowych, a do tych przepisów odsyła podatnika ustawodawca w art. 9 ust. 1 PDOPrU. Zgodnie bowiem z art. 28 ust. 8 RachU, poniesione do dnia przyjęcia do używania odsetki, prowizje i różnice kursowe od pożyczek, kredytów, przedpłat i zobowiązań służących sfinansowaniu zakupu lub budowy środków trwałych stanowią cenę nabycia i koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętej oraz środków trwałych. Sformułowanie „do dnia przyjęcia do używania”, nie pozostawia podatnikowi wątpliwości co do słuszności obliczenia kwoty odsetek, prowizji i różnic kursowych przypadających za cały okres poprzedzający oddanie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.

Czytaj Dalej

Nadzór w spółce akcyjnej

Wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, ko-105 misji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych. Od początku obowiązywania ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca restrykcyjnie traktował wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub innych organów stanowiących osób prawnych. Wydatki takie nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

Czytaj Dalej

Kwoty dodatkowe wpłacane na podstawie przepisów o cenach

Zgodnie z przepisami ustawy o cenach z 5.7.2001 r. (Dz.U. Nr97, poz. 1050 ze zm.), producent (sprzedawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w tym akcie prawnym w przypadku, gdy towar nie posiada wymaganych cech określonych w charakterystyce jakościowej, bądź posiada wady polegające na zmniejszeniu ilości, masy lub objętości towaru albo uszkodzenia, chyba że przy dołożeniu staranności wymaganej w stosunkach sprzedaży danego rodzaju nie mógł wiedzieć o wadzie towaru, a mimo to nie obniżył on ceny i w ten sposób osiągnął kwotę nienależną. Odpowiedzialność ponosi również sprzedawca, który stosował ceny albo marże handlowe z naruszeniem przepisów ustawy i w ten sposób osiągnął kwotę nienależną, a nie dokonał jej zwrotu kupującemu.

Czytaj Dalej

Koszty uzyskania przychodów

Jednak w sytuacji, kiedy podatnik nie mógł zarachować kosztów w danym roku podatkowym, będzie mógł je rozliczyć dopiero w roku ich rzeczywistego poniesienia. Odnosząc się do podanego wyżej przykładu, gdyby podatnik nie otrzymał faktury w roku podatkowym, w którym dostarczono mu część składową urządzenia produkcyjnego, nie mógłby w tym roku zarachować kosztu nabycia urządzenia, a zarazem nie byłby uprawniony do jego zaliczenia w tym roku do kosztów uzyskania przychodów. Podatnik będzie mógł dokonać takiego zaliczenia dopiero w roku podatkowym, w którym rzeczywiście poniesie wydatek związany z tym zakupem.

Czytaj Dalej

Złoto inwestycyjne – sposób na zarabianie

Samo słowo złoto budzi fantazję wielu osób. Każdy chciałby mieć złoto jako zabezpieczenie na czarną godzinę. Warto mieć złotą biżuterię, gromadzić cenne precjoza. Klienci o takie precjoza dbają, kupują je i przechowują w swoich domach lub bankowych sejfach. Złoto inwestycyjne to złoto, które jest lokatą kapitału oraz inwestycją na czarną godzinę. Można je kupić, przechowywać w skrytce i nie wydawać tak długo, dopóki nie ma takiej potrzeby. Klienci banków lubią takie złoto przechowywać w bankowych sejfach. Ich podejście jest jak najbardziej racjonalne oraz sensowne. Gdyby nie złoto inwestycyjne to wiele osób musiałoby szukać innego sposobu na lokowanie pieniędzy. Kruszec o żółtym kolorze można kupić w bankach, firmach, czasami kantorach...

Czytaj Dalej

Kredyt hipoteczny kraków to sukces

Kredyt hipoteczny kraków to oferta nie dla jednej osoby, lecz dla wielu, dla całych rodzin, dla każdego człowieka spragnionego własnego, małego nawet lokum. Na pewno dobry kredyt hipoteczny pomoże kupić mieszkanie lub dom. Z oewnością warto dbać o piękne mieszkanie, efektowny dom oraz wyjątkowej klasy lokum. Ładne mieszkanie jest podstawą dla niejednej osoby. Miło się w nim mieszka, wspaniale się w nim przebywa.

Czytaj Dalej

Koszty uzyskania przychodów ze zbycia nieodpłatnie nabytych rzeczy

Ustawa z 9.6.2000 r. w sprawie zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 60, poz. 700 ze zm.), wprowadziła dokładne określenie kosztu uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia nabytych nieodpłatnie rzeczy lub praw oraz otrzymanych nieodpłatnie świadczeń, w związku z którymi został określony u podatnika przychód. Przepis art. 15 ust. 1 i PDOPrU dotyczy podatników, którzy:

Czytaj Dalej

Koszty uzyskania przychodów – kontynuacja

W świetle powyższych przepisów składki na ubezpieczenia społeczne stają się zobowiązaniem dopiero w miesiącu, w którym wynagrodzenia zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji ubezpieczonego. Może to być zatem miesiąc następujący po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy (np. gdy wynagrodzenie należne pracownikom za grudzień 1999 r. zostało wypłacone w pierwszych dniach stycznia 2000 r., to kwoty te wchodzą do podstawy wyliczenia składki na ubezpieczenia społeczne za styczeń 2000 r).

Czytaj Dalej

Koszty reprezentacji i reklamy

Pojęcie reklamy i reprezentacji. Przepisy ustaw podatkowych nie za-108 wierają definicji pojęć ani reklamy ani reprezentacji. Aby je wyjaśnić należy posłużyć się w pierwszej kolejności wykładnią językową. Zastosowanie znajdujątu znaczenia i określenia zawarte m.in. w słownikach, które przedstawiają potoczne rozumienie tych wyrazów. Według Słownika języka polskiego, PWN, Warszawa 1989 r. „reklamę” należy traktować jako „rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, chwalenie kogoś, zalecanie czegoś”, zaś „reprezentacja” rozumiana jest jako „okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną”.

Czytaj Dalej