Category Biznes

Koszty zaniechanych inwestycji

Pojęcie inwestycji należy przede wszystkim łączyć z wydatkami na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Inwestycją jest również ulepszenie środka trwałego. Tego rodzaju wydatki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 41 PDOPrU. Koszty uzyskania przychodów stanowić będą natomiast odpisy amortyzacyjne dokonywane na podstawie przepisów art. 16a-16m PDOPrU.

Czytaj Dalej

Kary umowne i odszkodowania z tytułu niewykonania zobowiązań

Przepis art. 16 ust. 1 pkt 22 PDOPrU posługuje się terminologią prawa cywilnego. Instytucje kary umownej oraz odszkodowania są wykorzystywane w prawie zobowiązań do zabezpieczenia interesu wierzyciela w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika.

Czytaj Dalej

Autorskie lub pokrewne prawa majątkowe

Zakres przedmiotowy i podmiotowy przepisów dotyczących praw autorskich uregulowany został w ustawie z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.). Przedmiotem prawa autorskiego, co do zasady, jest utwór, który wyżej wymieniona ustawa definiuje jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego, zgodnie z art. 1 ust. 2 PrAut, są utwory:

Czytaj Dalej

Wydatki na montaż

Wartość początkową składników majątku nabytych w formie wkładu niepieniężnego, a wymagających montażu, powiększa się o wydatki poniesione na ich montaż. Powyższy przepis ma istotne znaczenie zwłaszcza przy dużych inwestycjach, gdy w formie aportu wnoszone są maszyny i urządzenia tworzące całe linie lub ciągi produkcyjne. W takich bowiem przypadkach przy ustalaniu wartości poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień wniesienia wkładu (tj. na dzień podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w formie wkładu niepieniężnego lub na dzień sporządzenia umowy spółki, w której kapitał zakładowy w całości lub części zostaje pokryty przez wkład niepieniężny) udziałowcy najczęściej określają wartość bez uwzględnienia wydatków potrzebnych na montaż powyższych urządzeń, gdyż wydatki te ponosi już sama spółka.

Czytaj Dalej

Sankcje ekonomiczne

Kosztu uzyskania przychodów podatnika, zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 PDOPrU nie stanowią, poza wymienionymi powyżej, również innego rodzaju opłaty sankcyjne podlegające wpłacie do budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (art. 16 ust. 1 pkt 54 PDOPrU). Obowiązek uiszczenia opłat sankcyjnych wynika, m.in. z poniższych ustaw:

Czytaj Dalej

Wpłaty na fundusz rekultywacji

Fundusz rekultywacji może być utworzony przez jednostki gospodarcze, których zadaniem jest wydobywanie różnych zasobów naturalnych z ziemi. Fundusz ten ma na celu zgromadzenie środków pieniężnych, które przeznaczane są na rekultywację terenów poeksploatacyjnych.

Czytaj Dalej

Rezerwy nieobowiązkowe

Do kosztów uzyskania przychodów moż- 25 na zaliczyć jedynie rezerwy, które spełniają równocześnie dwa warunki:

– istnieje ustawowy obowiązek utworzenia rezerwy (ale nie wynika on z ustawy o rachunkowości),

Czytaj Dalej

Odsetki od dopłat i dywidend

Na podstawie umowy spółki lub uchwały wspólników dopłaty wniesione do spółki mogą być oprocentowane. Nie w każdym przypadku wypłacane wspólnikom odsetki od wniesionych przez nich dopłat stanowią koszty uzyskania przychodów dla spółki. Zgodnie z art. 2 ust. 2 zd. 2 ustawy z 20.11.1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 144, poz. 931), kosztami podatkowymi są odsetki od dopłat wynikających z uchwały właściwego organu spółki podjętej do 31.12.1998 r. Warunkiem zaliczenia w koszty odsetek od dopłat jest, aby spółka, na rzecz której uchwalono dopłatę, w terminie do 31.1.1999 r. zawiadomiła urząd skarbowy o podjęciu stosownej uchwały i przesłała tam jej kopię. Jeżeli spółka nie dopełniła określonych powyżej obowiązków, wówczas przyjmuje się, że uchwała została podjęta po 31.12.1998 r., a odsetki od dopłat nie stanowią dla spółki kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 pkt 13a PDOPrU.

Czytaj Dalej

Cena nabycia

Cena nabycia wyznacza wartość początkową środków trwałych oraz 6 wartości niematerialnych i prawnych nabytych na podstawie umowy:

– sprzedaży,

Czytaj Dalej

Straty powstałe w wyniku likwidacji środków trwałych

Kosztami uzyskania przychodów nie są straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności (art. 16 ust. 1 pkt 6 PDOPrU). W okresie do 31.12.2000 r. kosztem uzyskania przychodów nie były straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność na skutek zmiany rodzaju działalności lub metody jej prowadzenia.

Czytaj Dalej

Postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego

Pomimo iż w sentencji postanowień wydawanych przez organy egzekucyjne nie pojawia się termin »postanowienie o nieściągalności«, to jednak treść tych postanowień nie powinna budzić wątpliwości co do istnienia bądź nieistnienia majątku, z którego może być zaspokojona egzekwowana wierzytelność. Wykładnia celowo- ściowa powołanego przepisu prowadzi zatem do wniosku, iż ocena czy wierzytelność, będąca przedmiotem roszczeń wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym, może być uznana za nieściągalną i zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w rachunku podatkowym, zależy od istnienia majątku dłużnika, którego wartość przewyższa oczywiście koszty egzekucyjne postępowania.

Czytaj Dalej