Zakres zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8c – kontynuacja

Artykuł 16 ust. 1 pkt 8c PDOPrU stosuje się z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, zgodnie z którym nabycie (objęcie) udziałów (akcji) spółki lub spółek przejmujących majątek spółki dzielonej może stanowić dochód z udziału w zyskach osób prawnych. Dochód ten powstaje wówczas, gdy majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wartość wspomnianego dochodu stanowi nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) spółki przejmującej (nowo zawiązanej) nad wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) spółki dzielonej. Wydatki te ustala się zgodnie z treścią art. 15 ust. lk lub art. 16 ust. 1 pkt 8 PDOPrU. Jeżeli jednak nabycie (objęcie) udziałów (akcji) spółki dzielonej nastąpiło przed 1.1.2001 r., to wartość wspomnianych wydatków określa się na podstawie przepisów obowiązujących w roku objęcia udziałów (akcji). Przy ustalaniu dochodu z udziału w zyskach osób prawnych powstałego w związku z podziałem spółki przez wydzielenie stosuje się zasadę, iż kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w proporcji, w jakiej pozostaje wartość nominalna umarzanych udziałów (akcji) tego udziałowca (akcjonariusza) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

W sytuacji, gdy podział spółki powoduje powstanie dochodu z udziału w zyskach osób prawnych (stawka podatku 19%), należy uznać, iż przy odpłatnym zbyciu udziałów (akcji) spółki przejmującej majątek spółki dzielonej, kosztem uzyskania przychodu będzie nominalna wartość udziałów (akcji) nabytych (objętych) w spółce przejmującej (spółce nowo zawiązanej).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>