Wypłaty dla pracowników z funduszu nagród

W praktyce przepis art. 16 ust. 1 pkt 40 PDOPrU ma zastosowanie przede wszystkim do nagród i premii wypłacanych pracownikom przez przedsiębiorstwa państwowe. Zgodnie z art. 11 ustawy z 31.1.1989 r. o gospodarce finansowej przed-134 siębiorstw państwowych (Dz.U. z 1992 r. Nr 6, poz. 27 ze zm.), zysk przedsiębiorstwa państwowego po opodatkowaniu podatkiem dochodowym i odliczeniu wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa, może być przeznaczony na tworzenie funduszy własnych (fundusz przedsiębiorstwa), funduszu nagród dla pracowników oraz na dofinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Wypłaty dla pracowników z funduszu nagród zasilanego z dochodu po opodatkowaniu będą właśnie tą kategorią wynagrodzenia, do której zastosowanie ma komentowany przepis. Sam wydatek pracodawcy w formie nagrody lub premii wypłaconej w ten sposób pracownikowi nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu, gdyż jego źródłem jest zysk.

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, dla określenia, czy dana wypłata jest przychodem ze stosunku pracy nie ma znaczenia źródło tej wypłaty, lecz okoliczność, czy świadczenie takie może otrzymać wyłącznie pracownik, czyli osoba pozostająca z pracodawcą w stosunku pracy. Ponieważ przepisy o systemie ubezpieczeń społecznych przyjmują za podstawę wymiaru składek przychód ze stosunku pracy zdefiniowany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, to nagroda wypłacona pracownikowi z zysku wypracowanego przez pracodawcę stanowi składnik podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i innych obowiązkowych składek na odrębne fundusze (o ile nie mieści się w katalogu wyłączeń z podstawy wymiaru, o którym mowa w punkcie: Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i inne fundusze celowe, powyżej).

W okolicznościach, w których wyplata nagród następuje z zysku, obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, FP oraz FGSP od tych nagród powinny być także pokrywane z zysku, zaliczenie ich do kosztów działalności wpływałoby wypaczająco na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Wypłata nagród z zysku możliwa jest także w przedsiębiorstwach prywatnych. Wspólnicy (akcjonariusze) mogą swobodnie decydować o przeznaczeniu zysku, czy to poprzez odpowiednie sformułowanie umowy spółki, czy też poprzez uchwałę zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia). Jednak z ekonomicznego punktu widzenia bardziej racjonalna jest wypłata nagrody dla pracowników z innych źródeł, gdyż wtedy stanowi ona (wraz z pochodnymi) koszt uzyskania przychodu. Rozwiązanie takie zresztą wcale nie wyklucza uzależnienia wypłaty nagrody od wypracowania zysku przez spółkę, a nawet wyliczenia kwoty nagrody w oparciu o kwotę zysku, tzw. tantiema.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>