Wynalazek – dalszy opis

Urząd Patentowy RP udziela praw ochronnych i wydaje świadectwa ochronne na wzór użytkowy, udziela patentów i wydaje dokumenty patentowe na wynalazki. Na tej podstawie twórca nabywa prawa do wyłącznego korzystania z wzoru użytkowego czy wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski. Prawo do patentu, patent a także prawa do wzoru użytkowego są zbywalne.

Prawo ochronne z tytułu patentu trwa 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym oraz 5 lat od daty zgłoszenia wzoru użytkowego. Wzorem przemysłowym jest natomiast nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego część, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał oraz przez jego ornamentację. Przy czym zgodnie z art. 102 ust. 2 PWPU „wytworem może być każdy przedmiot, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego”. Za wytwór nie może jednak zostać uznany program komputerowy. Na wzór przemysłowy może być udzielone prawo z rejestracji. Czas trwania prawa z rejestracji wynosi 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w urzędzie Patentowym.

Znak towarowy. Zgodnie z art. 120 PWPU, przez znak towarowy należy 15 rozumieć: „każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw”. Może być nim w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, melodia lub inny sygnał dźwiękowy bądź zestawienie tych elementów. Znak towarowy podlega rejestracji w Urzędzie Patentowym, co powoduje jego ochronę przez okres 10 lat. Prawo ochronne z rejestracji znaku towarowego jest zbywalne. Uprawniony z tytułu rejestracji znaku towarowego może również upoważnić inne przedsiębiorstwo do używania tego znaku dla towarów objętych rejestracją poprzez zawarcie z tym przedsiębiorstwem umowy licencyjnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>