Wydatki na rzecz udziałowców i członków organów podatnika

Artykuł 16 ust. ł pkt 38 i 38a 99 PDOPrU ograniczają możliwość zaliczania w koszty uzyskania przychodów pewnej kategorii wydatków na rzecz udziałowców, akcjonariuszy lub członków spółdzielni oraz na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych oraz organów stanowiących osób prawnych.

Przepis art. 16 ust. 1 pkt 38 był wielokrotnie nowelizowany. W pierwotnej wersji kosztem uzyskania przychodu nie były wydatki ponoszone na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów oraz na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub innych organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji. Pierwsza zmiana dokonana została na mocy ustawyz 16.12.1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 134, poz. 646). Z 1.1.1994 r. rozszerzono zakaz zaliczania w koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów.

Kolejna zmiana komentowanego art. 16 ust. 1 pkt 38 dokonana została na mocy ustawy z 7.7.1994 r. o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 419 ze zm.). Od 1.1.1995 r. kosztem uzyskania przychodu były wydatki ponoszone na rzecz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną, w części dotyczącej działalności objętej obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego.

Z mocą od 1.1.1999 r. dokonano nie tylko zmiany art. 16ust. Ipkt38,ale również utworzono nowy art. 16 ust. 1 pkt 38a. Nastąpiło to na podstawie ustawy z 20.11.1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 144, poz. 931). Po nowelizacji art. 16ust. 1 pkt 3 8 stanowi, że kosztem uzyskania przychodu nie są wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów, z tym że wydatki ponoszone na rzecz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną są kosztem uzyskania przychodów w części dotyczącej działalności objętej obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego. W odrębnym punkcie określa się, że kosztem uzyskania przychodu nie są wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>