Wydatki na rzecz członków zarządu

Od 1.1.1999 r. kosztem uzy-107 skania przychodu nie są wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub członków spółdzielni niebędących pracownikami. Pojawia się pytanie, czy wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu wypłacane udziałowcowi (akcjonariuszowi) niebędącemu pracownikiem stanowi koszt uzyskania przychodu dla spółki. Na powyższe pytanie należy udzielić odpowiedzi pozytywnej, ponieważ tego rodzaju wynagrodzenie nie stanowi jednostronnego świadczenia na rzecz udziałowca (akcjonariusza). Jest ono ekwiwalentem za czas poświęcony na pełnienie funkcji członka zarządu.

W praktyce, na bazie przepisów obowiązujących do 1.1.1999 r., pojawiła się kwestia zatrudniania na podstawie umowy o pracę jako członka zarządu jedynego udziałowca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarówno w orzecznictwie NSA, jak i SN zgodnie twierdzi się, że jedyny wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może nawiązać stosunku pracy ze spółką, ponieważ nie może być mowy o typowym dla stosunku pracy podporządkowaniu pracownika zakładowi pracy. W tym zakresie nie wystarczało spełnienie wymagań wynikających z art. 210 KSH (do 31.12.2000 r. – art. 203 KH), tj. zawarcie umowy przez pełnomocnika powołanego uchwałą wspólników lub za pośrednictwem rady nadzorczej. NSA w wyroku z 12.5.1999 r. I SA/Lu 285/98, LEX 39695) stwierdził, że:

„Umowa o pracę zawarta w imieniu jednoosobowej spółki z o.o. z jej prezesem przez pełnomocnika, któremu udzielił on pełnomocnictwa do zawarcia tej czynności jako nadzwyczajne zebranie wspólników, w skład którego wchodził jako jedyny wspólnik, jest nieważna. Oznacza to, iż wydatki, które poniosła spółka z tytułu wynagrodzenia i składek na ZUS i Fundusz Pracy, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych”. Podobnie orzekł NSA w wyroku z 20.1.1999 r. (SA/Rz 955/97, LEX 35524): oraz w wyroku z 8.7.1998 r. (III SA 1686/97, MoPod 1999/1/4).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>