Wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych cz. II

Zwiększenie wynosi 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i może dotyczyć:

– zatrudnionych osób, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– każdego emeryta i rencisty, jeżeli pracodawca sprawuje opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, którzy są uprawnieni do tej opieki. Wyszczególnione powyżej odpisy i zwiększenia stanowią koszty uzyskania przychodów pracodawcy na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b) PDOPrU. Warunkiem niezbędnym uznania odpisów i zwiększeń za koszt uzyskania przychodów jest ich wpłata na odrębny rachunek bankowy. Pracodawca może zaliczyć do kosztów środki odpisu z chwilą przekazania ich na ten rachunek. Do kosztów należy również zaliczyć koszty prowadzenia rachunku bankowego dla ZFŚS. Kwestię tę rozstrzygnęło MF w piśmie z 30.4.1998 r. (PB3-5656/722-571/98, S.Podat. 2000/9/20) stwierdzając m.in.:

– pracodawca tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zobowiązany jest do wyodrębnienia środków Funduszu na odrębnym rachunku bankowym (art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.),

– art. 10 ww. ustawy zobowiązuje pracodawcę do administrowania środkami Funduszu, a tym samym ponosi on określone koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego Funduszu, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania samego Funduszu w zakładzie pracy,

– na gruncie przepisów ustaw podatkowych do kosztów uzyskania przychodów zaliczana jest również grupa kosztów, którą co prawda trudno jest powiązać z konkretnym przychodem, jednak poniesienie tych kosztów niezbędne jest dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a tym samym mają one wpływ na osiągane przez nie przychody,

– koszty ponoszone przez zakłady pracy przy prowadzeniu rachunku bankowego dla zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowią dla tych zakładów koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.) oraz od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) ”,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>