Wpłaty na fundusze tworzone przez podatnika

Zasadą jest, że od pisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 9 PDOPrU). Wyjątek od tej zasady dotyczy funduszy utworzonych przez podatnika, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określająod- rębne ustawy. Do takich funduszy można przykładowo zaliczyć:

– 1) Fundusz Pracy uregulowany ustawą z 14.12.1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 ze zm.). Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy opłacają:

– a) pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby:

– pozostające w stosunku pracy lub stosunku służbowym,

– wykonuj ące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz za osoby z nimi współpracujące,

– wykonujące pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności,

– pobierające stypendia sportowe,

– będące członkami zespołów adwokackich,

– otrzymujące świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym, górniczy zasiłek socjalny lub wynagrodzenie przysługujące w okresie świadczenia górniczego, stypendium na przekwalifikowanie lub kontraktu szkoleniowego, przewidziane w ustawie z 28.11.2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz.U. Nr 210, poz. 2037):

– b) rolnicze spółdzielnie produkcyjne i spółdzielnie kółek rolniczych (usług rolniczych) za swoich członków, z wyjątkiem członków, którzy wnieśli wkład gruntowy o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych:

– c) inne niż wymienione w punktach osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu z wyjątkami przewidzianymi w ustawie:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>