Wpłaty na fundusze tworzone przez podatnika cz. II

Obowiązkowe składki na FP ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej najniższe wynagrodzenie. Wysokość składki określa ustawa budżetowa:

– 2) FGŚP tworzony jest na podstawie ustawy z 29.12.1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85 ze zm.). FGŚP jest państwowym funduszem celowym. Obowiązek opłacania składki na Fundusz obciąża pracodawców, którzy w rozumieniu ustawy są osobami fizycznymi lub jednostkami zatrudniającymi pracowników w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Niewypłacalni pracodawcy, a także zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej nie mają obowiązku opłacania składki na FGŚP. Podstawę do ustalenia tej składki stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

– 3) Fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych uregulowany ustawą z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116). Fundusz ten tworzony jest przez spółdzielnie na podstawie art. 6 ust. 3 tej ustawy:

– 4) Bankowy Fundusz Gwarancyjny uregulowany ustawą z 14.12.1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 ze zm.). Stosownie do przepisów ustawy podmioty objęte systemem gwarantowania wnoszą na rzecz Funduszu obowiązkowe opłaty roczne w wysokości sumy iloczynów:

– a) stawki nieprzekraczającej 0,4% i sumy aktywów bilansowych oraz gwarancji i poręczeń ważonych ryzykiem,

– b) stawki nieprzekraczającej 0,2% i sumy ważonych ryzykiem pozostałych zobowiązań pozabilansowych, z wyłączeniem linii kredytów przyrzeczonych, dla których stawka wynosi 0: przez kredyty przyrzeczone rozumie się wynikającą z umowy kwotę zobowiązania do udzielenia kredytu, pomniejszoną o kwotę jego wykorzystania.

Podmiotami objętymi obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, są:

– a) banki krajowe w rozumieniu PrBank,

– b) oddziały banków mających siedzibę w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej, wykonujące działalność na terytorium RP – o ile nie są uczestnikami systemu gwarantowania środków pieniężnych albo system gwarantowania, w którym uczestniczą, nie zapewnia gwarantowania środków pieniężnych do wysokości określonej w ustawie:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>