Wpłaty na fundusz rekultywacji

Fundusz rekultywacji może być utworzony przez jednostki gospodarcze, których zadaniem jest wydobywanie różnych zasobów naturalnych z ziemi. Fundusz ten ma na celu zgromadzenie środków pieniężnych, które przeznaczane są na rekultywację terenów poeksploatacyjnych.

Fundusz rekultywacji tworzony jest m.in. na podstawie art. 9 ustawy z 31.1.1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. z 1992 r. Nr 6, poz. 27 ze zm.). Zgodnie z tą ustawą fundusz rekultywacji mogą utworzyć przedsiębiorstwa wydobywające minerały metodą odkrywkową oraz inne przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, której towarzyszy powstawanie hałd lub degradacja terenu. Fundusz ten może być tworzony przez przedsiębiorstwa państwowe z narzutów

Ustawa o rehabilitacji zawodowej w art. 2 pkt 4 stanowi, że pod pojęciem przeciętnego wynagrodzenia należy rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 i z 1999 r. Nr 38, poz. 360). na koszty działalności. Środki funduszu przeznacza się na finansowanie przedsięwzięć pozainwestycyjnych mających na celu zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych i hałd.

W sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na fundusz rekultywacyjny zostało wydane pismo MF z 22.5.1998 r., (PO 3-2317-IP-722-191/98, S.Podat. 1999/11/11), w którym Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że:

„Jeżelijednak faktycznie poniesione wydatki na rekultywacją terenów poeksploatacyjnych są niższe od utworzonego na dany rok podatkowy funduszu rekultywacyjnego wówczas na funduszu pozostaje niewykorzystane saldo, które pomniejsza odpis (zapotrzebowanie na środki) w roku następnym

Jeżeli jednostka gospodarcza w roku następnym dokona pełnego planowanego odpisu na fundusz rekultywacyjny, to stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 29 PDOPrU, odpis na fundusz w wysokości przekraczającej kwotę określoną przez podatnika na dany rok w planie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, skorygowaną o kwotę pozostałości środków tego funduszu według stanu na początek roku podatkowego, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>