Wątpliwości przy udzielaniu pożyczek podatnikowi

Wątpliwości pojawiająsię w przypadku udzielenia pożyczek (kredytów) przez więcej niż jednego udziałowca (akcjonariusza) podatnika, posiadających łącznie nie mniej niż 25% jego udziałów (akcji). Przykładowo, może mieć miejsce sytuacja, kiedy trzy pożyczki udzielane są przez trzech udziałowców, z których każdy posiada po 10% udziałów podatnika. Czy wówczas zadłużenie podatnika liczy się tylko wobec udziałowców posia- setek tych zaliczać w koszty, od udzielonych spółce pożyczek wspólnik może pobierać odsetki, a spółka – w razie gdy nie majązastosowania przepisy art. 16ust. 1 pkt 60 i 61 ustawyopo- datku dochodowym od osób prawnych – odsetki takie może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. Znaczące ujemne skutki budżetowe niedostatecznej kapitalizacji spółek nie występują jednak w przypadkach, gdy uzyskujący odsetki od wspomnianych pożyczek podlega tym samym zasadom ich opodatkowania podatkiem dochodowym, co spółka wypłacająca takie odsetki. Dlatego też ustawą z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 60, poz. 700) wprowadzono do jej art. 16 dodatkowy ust. 7a. Zgodnie z tym przepisem wyłączone zostało stosowanie przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy w przypadkach, gdy podmiot udzielający pożyczkę jest, mającym siedzibę w Polsce, podatnikiem podatku dochodowego niekorzystającym z ulg w podatku dochodowym, tj. nie- korzystającym ze zwolnień lub odliczeń zmniejszających podstawę opodatkowania lub wysokości podatku, innym od tych, jakie przysługują wszystkim polskim osobom prawnym”. – pismo MF z 4.4.2002 r.. PB4AK-031-23/02, Biul.Skarb. 2002/3./20. dających co najmniej 25% udziałów, czy również wobec wszystkich innych udziałowców. Z uwagi na nieprecyzyjny zapis art. 16 ust. 1 pkt 60 należy stanąć na stanowisku, że zadłużenie podatnika liczy się tylko wobec wspólników (akcjonariuszy) posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji), pomija się zaś innych wspólników, którzy nie posiadają co najmniej 25% udziałów (akcji). Wynika to z zasady, że pojawiających się przy interpretacji ustawy podatkowej wątpliwości nie można interpretować na niekorzyść podatnika, w szczególności w przypadku, kiedy mamy do czynienia z przepisem lex specialis ograniczającym możliwość zaliczania w koszty uzyskania przychodów części wydatków. Przyjmując taką interpretację, będziemy mieli do czynienia z sytuacją, że pomimo udzielenia pożyczek przez udziałowców posiadających łącznie 25% udziałów (akcji) art. 16 ust. 1 pkt 60 nie będzie miał zastosowania, jeżeli zadłużenie podatnika wobec udziałowców posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) oraz wobec ww. innych podmiotów nie będzie przekraczało łącznie trzykrotności wartości kapitału zakładowego podatnika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>