Świadczenie urlopowe

Zgodnie z art. 2 pkt 1 FundŚwSocU, działalność socjalna oznacza 85 usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form krajowego wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialno-rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe.

Co do zasady, wszelkie wydatki ponoszone na działalność socjalną nie są kosztem uzyskania przychodów. Wyjątek stanowią kwoty świadczenia urlopowego, wypłacanego zgodnie z art. 3 ust. 4 FundŚwSocU, które stanowią koszt uzyskania przychodów.

Świadczenia urlopowe na podstawie powyższego przepisu wypłacają pracodawcy zatrudniający co najmniej dwudziestu pracowników, jednakże mniej niż dwudziestu pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, którzy nie są obowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pozostali pracodawcy (zatrudniający mniej niż dwudziestu pracowników) nie są zobligowani ani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ani do wypłacania świadczeń urlopowych. Mogą jednak wybrać jedną z tych dwóch form zabezpieczenia socjalnego pracowników.

Świadczenie urlopowe jest wypłacane w wysokości odpisu podstawowego, który, co do zasady, wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. Odpis podstawowy wynosi od 5 do 7% podanej wyżej podstawy w stosunku do pracowników młodocianych, a 50% tej podstawy dla pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach pracy. Wysokość świadczenia urlopowego na pracownika pełnoletniego oraz pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika. Świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze 14 kolejnych dni kalendarzowych. Świadczenie urlopowe nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Zakładowymi obiektami socjalnymi na podstawie art. 2 pkt 4 86 FundŚwSocU, są ośrodki wczasowe i kolonijne, domy wypoczynkowe, sanatoria, ogrody działkowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, żłobki i przedszkola oraz obiekty służące działalności kulturalnej.

Co do zasady, koszty utrzymania zakładowych obiektów socjalnych stanowią koszty uzyskania przychodów. Jedynie w sytuacji, gdy utrzymanie zakładowego obiektu socjalnego jest finansowane w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wydatki związane z takim utrzymaniem nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Wydatki na utrzymanie zakładowych obiektów socjalnych pochodzące z funduszu nie mogą być kosztem podatkowym, bowiem taki koszt stanowią już odpisy podstawowe na ten fundusz.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>