Środek trwały jako pojedynczy obiekt inwentarzowy

Podatnik amortyzuje takie środki trwałe pod warunkiem, że odpisów amortyzacyjnych od tych środków nie dokonuje korzystający. Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku oddania składników majątkowych do korzystania na podstawie umowy leasingu zawierającej postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych przedmiotu leasingu dokonuje korzystający (szerzej: patrz komentarz do art. 17f).

Natomiast w przypadku oddania środków trwałych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy i pozostałych umów leasingu operacyjnego środki trwałe podlegają amortyzacji u ich właściciela, o ile oczywiście spełniają pozostałe przesłanki uznania ich za środki trwałe.

Środek trwały jako pojedynczy obiekt inwentarzowy. Składniki 13 majątkowe, które po spełnieniu wymienionych wyżej warunków spełniają definicję środków trwałych zostały przez ustawodawcę podzielone na następujące kategorie:

– 1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością – a więc pomieszczenia i inne obiekty budowlane służące podatnikowi do prowadzonej przez niego działalności,

– 2) maszyny, urządzenia i środki transportu – środki trwałe służące do wykonywania przez podatnika określonej działalności gospodarczej, oraz

– 3) inne przedmioty będące pozostałym wyposażeniem podatnika.

– 14 Klasyfikacja Środków Trwałych. Powyższe składniki majątkowe zostały sklasyfikowane w obowiązującym od 1.1.2000 r. rozp. RM z 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.), przy czym:

– budynki, budowle i lokale zostały zaliczone do grupy 1 i 2,

– maszyny, urządzenia – grupy 3-6,

– środki transportu – grupa 7,

– pozostałe przedmioty (narzędzia i wyposażenie) – grupa 8.

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych.

Jako podstawową jednostkę ewidencyjną przyjmuje się pojedynczy element majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. Jedynie w nielicznych przypadkach dopuszcza się przyjęcie za pojedynczy obiekt tzw. obiekt zbiorczy, którym może być np. zespół przewodów rurociągowych, zespoły komputerowe lub zespół latami jednego typu użytkowanych na terenie osiedla, ulicy, zakładu pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>