Składniki majątku używane na podstawie umowy leasingu

Warty podkreślenia jest ponadto fakt, że budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie nie stanowią inwestycji w obcym środku trwałym. W stosunku do takich obiektów budowlanych nie będą miały więc zastosowania przepisy dotyczące inwestycji w obcych środkach trwałych.

Składniki majątku używane na podstawie umowy leasingu. W przy- 33 padku składników majątkowych wykorzystywanych przez podatnika na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1, składniki te będą stanowiły środki trwałe podatnika, który z nich korzysta, nie posiadając prawa własności, po spełnieniu następujących warunków:

– środki te są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania przez korzystającego,

– środki są wykorzystywane przez korzystającego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością,

– umowa o korzystanie z tych środków została zawarta z ich właścicielem lub współwłaścicielami,

– powyższa umowa jest taką umową leasingu, w której zgodnie z przepisami rozdziału 4a, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.

Przy umowie najmu lub dzierżawy ustawodawca nie przewidział żadnego przypadku, w którym rzeczy będące przedmiotem umowy zaliczane są do składników majątku najemcy lub dzierżawcy.

Natomiast, aby rzeczy stanowiące przedmiot umowy odpłatnego użytkowania, były zaliczane do składników majątku korzystającego, konieczne jest spełnienie łącznie niżej przytoczonych warunków:

– umowa została zawarta na czas oznaczony,

– suma opłat netto (bez VAT) ustalonych w umowie nie jest niższa od wartości początkowej przedmiotu leasingu,

– umowa zawiera postanowienie, ze odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy dokonuje korzystający.

W pozostałych przypadkach przedmiot umowy leasingu jest zaliczany do składników majątku finansującego. Szerzej na temat leasingu oraz kosztów z nimi związanych w komentarzu do Rozdziału 4a.

Tabor transportu morskiego w budowie. Jak wynika z art. 16a ust. 2 pkt 4, amortyzacji podlega również tabor transportu morskiego w budowie, sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w grupie „statki” o symbolu 35.11, zaliczony do branży 1051-1053 Systematycznego Wykazu Wyrobów (SWW). Tym samym możliwe jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od składnika majątku, który na mocy przepisu szczególnego został przez ustawodawcę nazwany środkiem trwałym, pomimo iż nie spełnia warunków umożliwiających zaliczenie go do środków trwałych. Szerszy komentarz dotyczący zasad amortyzacji taboru transportu morskiego w budowie znajduje się w części dotyczącej art. 161.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>