Rodzaje wydatków w spółce

Wydatki na objęcie lub nabycie udziałów, akcji w spółce lub 122 wkładów w spółdzielni, innych papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych (pkt 8, 8b i 8c). Przepis art. 16 ust. 1 pkt 8 PDOPrU reguluje kwestie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na:

– 1) objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni,

– 2) objęcie lub nabycie udziałów lub akcji w spółce,

– 3) objęcie lub nabycie innych papierów wartościowych,

– 4) nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych, certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Przepis art. 16 ust. 1 pkt 8 PDOPrU zawiera ogólne zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce albo w spółdzielni. W art. 15 ust. lj i lk PDOPrU zawarte są przepisy szczególne regulujące kwestie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na objęcie udziałów (akcji) w spółce lub spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny. Pierwszy z powyższych przepisów reguluje zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na objęcie udziałów, akcji lub wkładów w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Drugi z powyższych przepisów dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na objęcie udziałów, akcji lub wkładów w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Od 2001 r. obowiązują również nowe przepisy regulujące kwestie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych. Nowe przepisy zawarte zostały w art. 16 ust. 1 pkt 8b PDOPrU oraz w art. 16 ust. Ib.

Od 2003 r. do art. 16 ust. 1 PDOPrU dodano pkt 8c, który reguluje kwestię zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce, która następnie ulega podziałowi lub połączeniu z inną spółką lub spółkami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>