Rachunek rezerwowy otwartego funduszu emerytalnego

Niedo bory w otwartych funduszach emerytalnych. W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa środków wpłacanych przez uczestników funduszy, FundEmU nałożyła na otwarte fundusze emerytalne wymóg osiągnięcia przez każdy z nich, tzw. minimalnej wymaganej stopy zwrotu, a na powszechne towarzystwa emerytalne wymóg dokonywania wpłat na specjalne rachunki rezerwowe funduszy, z których środki będą przeznaczane na pokrywanie ewentualnych niedoborów powstałych w funduszu.

Otwarty fundusz emerytalny, który przyjmował składki od swoich uczestników przez co najmniej 36 miesięcy, ma obowiązek na koniec marca i września każdego roku ustalić stopę zwrotu za ostatnie 36 miesięcy. Stopa zwrotu jest wskaźnikiem, który służy do wyliczenia kwoty ewentualnego niedoboru środków funduszu. Zgodnie z definicją zawartą w art. 172 ust. 1 FundEmU jest to: „wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy”.

Niedobór wystąpi w otwartym funduszu emerytalnym wówczas, gdy tak obliczona stopa zwrotu tego funduszu będzie niższa od minimalnej wymaganej stopy zwrotu, czyli jeżeli będzie niższa o 50% od średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych w danym okresie (podawanej do publicznej wiadomości przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych) lub o 4 punkty procentowe od tej średniej – w zależności od tego, która z tych wielkości jest niższa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>