Rachunek rezerwowy otwartego funduszu emerytalnego cz. II

W razie wystąpienia niedoboru, otwarty fundusz emerytalny jest obowiązany w terminie 3 dni, licząc od chwili podania do publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy, umorzyć jednostki rozrachunkowe zgromadzone na rachunku rezerwowym w ilości zapewniającej pokrycie powstałego niedoboru. Środki uzyskane w wyniku umorzenia powiększają wartość jednostki rozrachunkowej tego funduszu. Jeżeli natomiast niedobór nie zostanie pokryty z tych środków w następnej kolejności pokrywany jest ze środków uzyskanych z umorzenia jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego w tym otwartym funduszu, również w terminie 3 dni od dnia podania przez organ nadzoru do publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy.

Jeżeli również i te środki sąniewystarczające na pokrycie niedoboru, powszechne towarzystwo dokonuje jego pokrycia z własnych środków w terminie 14 dni od dnia podania przez organ nadzoru do publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy.

Zgodnie z postanowieniami art. 181 FundEmU każdy otwarty fundusz emerytalny ma obowiązek otwarcia wyodrębnionego rachunku rezerwowego. Zgromadzone na tym rachunku środki pochodzą z wpłat zarządzającego funduszem powszechnego towarzystwa emerytalnego i stanowią część aktywów funduszu. Towarzystwo ma obowiązek przechowywania na tym rachunku tej części aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego, która stanowi równowartość 1,5% wartości środków zgromadzonych na rachunkach prowadzonych dla wszystkich członków tego otwartego funduszu emerytalnego (§ 7 rozp. RM z 12.5.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad pokrywania niedoboru w otwartych funduszach emerytalnych, proporcjonalna część aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego, jaka powinna być przechowywana na rachunku rezerwowym, spo- sób ustalania przez powszechne towarzystwo emerytalne wielkości środków, które powinny być przekazywane na rachunek rezerwowy, oraz sposób wycofywania przez powszechne towarzystwo nadwyżek środków z rachunku rezerwowego, Dz.U. Nr 63, poz. 405.

Zgodnie z art. 15 ust. le pkt 2 i 3 PDOPrU, zarówno dokonywane przez powszechne towarzystwa emerytalne obowiązkowe wpłaty na rachunki rezerwowe zarządzanych przez siebie otwartych funduszy emerytalnych, jak i wydatki poniesione przez te towarzystwa na pokrycie niedoboru w funduszach, w przypadku, gdy ich środki zgromadzone na rachunku rezerwowym są niewystarczające na pokrycie tego niedoboru, mogą być zaliczone przez towarzystwa do kosztów uzyskania przychodów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>