Pracownicze Towarzystwa Emerytalne

Zgodnie z art. 9 FundEmU możliwe jest tworzenie pracowniczych funduszy emerytalnych, stanowiących jedną z form pracowniczego programu emerytalnego oferowanego przez pracodawcę. Fundusz taki może zostać utworzony, być zarządzany i reprezentowany w stosunkach z osobami trzecimi, wyłącznie przez pracownicze towarzystwo emerytalne utworzone w formie spółki akcyjnej.

Założycielem pracowniczego towarzystwa emerytalnego może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP. Jednakże kapitał akcyjny towarzystwa nie może być zebrany w drodze publicznej subskrypcji, a akcje towarzystwa mogą być wyłącznie akcjami imiennymi bez prawa ich zamiany na akcje na okaziciela.

Każdorazowe nabycie lub objęcie akcji towarzystwa wymaga zezwolenia KNUiFE. Czynność prawna dokonana bez tego zezwolenia jest, z mocy ustawy nieważna, a więc podatnik nabywający akcje towarzystwa nie staje się jego akcjonariuszem i poniesionych przez siebie wydatków na nabycie akcji nie może zaliczyć, zgodnie z art. 15 ust. Ig PDOPrU, do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli obejmującym akcje jest dotychczasowy akcjonariusz, zawiadamia on KNUiFE o objęciu akcji w terminie 14 dni od daty ich objęcia. Objęcie akcji w liczbie powodującej przekroczenie odpowiednio 20%, 25%, 33%, 50%, 66%, 75% lub 80% głosów na walnym zgromadzeniu wymaga jednak uzyskania zezwolenia organu nadzoru.

Pracodawcy będący akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych są obowiązani do pokrywania kosztów działalności tego towarzystwa, na zasadach określonych w statucie towarzystwa (art. 137 ust. 2 FundEmU), w związku z czym mogą zaliczać, na zasadach ogólnych, do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym poniesione przez siebie wydatki, tzn. wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów. Ponadto jednak ustawodawca dodatkowo podkreślił możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych poniesionych przez nich wydatków na pokrycie kosztów działalności pracowniczego towarzystwa emerytalnego oraz opłat wnoszonych do KNUiFE. Również pracownicze towarzystwo emerytalne oprócz poniesionych wydatków w celu uzyskania przychodów, do kosztów podatkowych może zaliczyć poniesione przez siebie wydatki stanowiące pokrycie kosztów działalności prowadzonego przez siebie pracowniczego funduszu emerytalnego oraz opłat wnoszonych przez nich do Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Opłaty te nie są aktualnie pobierane z uwagi na brak rozporządzenia MF, które regulowałoby ich wysokość i sposób wpłaty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>