Pojęcie zadłużenia w świetle uregulowań art. 16 ust. 1 pkt 60 81

Przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 PDOPrU, mówiąc o zadłużeniu, nie precyzują jego rodzaju. Teoretycznie możemy mieć do czynienia m.in. z zadłużeniem tylko z tytułu pożyczek i kredytów, z tytułu wszystkich czynności prawnych, z tytułu deliktów itd.

Biorąc pod uwagę cel wprowadzenia przepisów dotyczących cienkiej kapitalizacji, tj. ograniczenie wielkości pożyczek (kredytów) udzielanych spółkom (spółdzielniom) przez ich udziałowców (akcjonariuszy, członków spółdzielni), należy stanąć na stanowisku, że pojęcie zadłużenia powinno się ograniczyć do zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów. Celem ww. przepisów nie powinno być, biorąc pod uwagę racjonalne działanie ustawodawcy, ograniczenie zadłużenia pożyczkowego (kredytowego), a nie wszelkiego innego zadłużenia, w tym związanego z obrotem gospodarczym. Zdanie odrębne prezentuje jednak MF, stojąc na stanowisku, że:

„ W przepisach tych jest mowa o zadłużeniu, a nie o zadłużeniu z jakiegoś jednego określonego tytułu. Z tego też względu przepis ten znajduje zastosowanie w przypadkach wypłaty odsetek od pożyczek (kredytów), kiedy zadłużenie spółki z jakiegokolwiek tytułu wobec wspomnianych podmiotów powiązanych przekroczy odpowiedni poziom, określony na dzień zapłaty odsetek od pożyczki (kredytu) – (pismo z 17.3.2000 r„ PB4/AK-802-624/71/00, S.Podat. 2001/8/44).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>