Pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Jednakże nie będzie stanowić kosztu uzyskania przychodów w dacie jego poniesienia wydatek poniesiony przez podatnika na nabycie prawa wieczystego użytkowania na rynku wtórnym, od jego uprzedniego użytkownika. Równocześnie wydatek ten nie będzie również mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów poprzez dokonywanie od niego odpisów amortyzacyjnych zaliczanych w ciężar tych kosztów dla celów podatku dochodowego, zgodnie z brzmieniem art. 16c pkt 1 PDOPrU. Pogląd ten potwierdzony został przez MF w piśmie z 20.3.1997 r.

PO H/l 614/97/32. Wydatki na nabycie takiego prawa są kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia, bez względu na czas ich poniesienia. Kosztami uzyskania przychodów ze sprzedaży gruntu oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu są wydatki poniesione na ich nabycie. Opłaty uiszczone przez podatnika z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży tego prawa nie stanowią kosztu uzyskania przychodów, z uwagi na to, że stanowiły ten koszt w dacie ich uiszczenia. Pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także zasady ich amortyzacji omówione zostały w komentarzu do artykułów 16a-16m PDOPrU.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>