Pochodne instrumenty finansowe w spółce

Do typowych kosztów warunkujących nabycie udziałów lub akcji zaliczyć należy zapłaconą cenę udziałów lub akcji oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego itp.).

Mając na uwadze stan faktyczny oraz przedstawiony stan prawny, koszty zaciągniętego kredytu, tj. odsetki, prowizje oraz różnice kursowe, które wystąpią ze względu na zaciągnięcie kredytu denominowanego w USD nie traktuje się jako wydatków na nabycie udziałów lecz jako zapłatę za kredyt, wobec czego są one kosztem uzyskania przychodu w dacie ich faktycznej zapłaty łub kapitalizacji. ” (pismo MF z 12.3.2001 r., PB 4/BA-8214-486-94/01, S.Podat. 2001/8/39).

Pochodne instrumenty finansowe. Kosztem uzyskania przychodów 125 nie są wydatki związane z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych do czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia.

Wydatki związane z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych nie są również kosztem uzyskania przychodów, jeżeli stosownie do art. 16g ust. 3 lub ust. 4 PDOPrU powiększają wartość początkową nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jeżeli wydatki na nabycie pochodnych instrumentów finansowych powiększają wartość początkową, wówczas kosztem uzyskania przychodu są odpisy amortyzacyjne, których kwota uwzględnia wydatki na nabycie tych instrumentów.

Definicję pochodnych instrumentów finansowych zawiera art. 16 ust. Ib PDOPrU. Przez te instrumenty rozumie się prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny towarów, walut obcych, waluty polskiej, złota dewizowego, platyny dewizowej lub papierów wartościowych, albo od wysokości stóp procentowych lub indeksów. W szczególności do pochodnych instrumentów finansowych zalicza się opcje i kontrakty terminowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>