Opłaty sankcyjne

Zgodnie z brzmieniem przepisów ustawy o podat- 55 ku dochodowym od osób prawnych, do opłat sankcyjnych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów zalicza się dodatkową opłatę produktową (art. 16 ust. 1 pkt 19a), kwoty dodatkowe, które, zgodnie z przepisami dotyczącymi cen, podlegają wpłaceniu do budżetu państwa (art. 16 ust. 1 pkt 32), kwoty dodatkowych opłat rocznych za niezabudowanie lub nieza- gospodarowanie gruntów (art. 16 ust. 1 pkt 33), kwoty dodatkowych opłat wymierzanych przez ZUS (art. 16 ust. 1 pkt 54a) oraz inne opłaty sankcyjne, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wpłacie do budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (art. 16 ust. 1 pkt 54).

Dodatkowa oplata produktowa. Zgodnie z ustawą z 11.5.2001 r.oobo- wiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 ze zm.), przedsiębiorcy (tj. importerzy i wytwórcy produktów) wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy oraz produkty wymienione w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy mają obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyclingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. W rozumieniu ustawy przedsiębiorcą jest także podmiot prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, który dokonuje sprzedaży produktów w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy, o ile sprzedawane produkty są w tej jednostce pakowane. Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy wprowadzającego na rynek krajowy w drodze importu towary, których częściami składowymi są produkty wymienione w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>