Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy

Zgodnie z postano wieniami art. 16 ust. 1 pkt 16 PDOPrU do kosztów uzyskania przychodów podatnicy nie mogą zaliczyć wypłaconych przez siebie jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowej składki ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy.

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową określoną w wykazie zawartym w rozp. RM1, przysługują (art. 237′ § 1 KP ) świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

Rozporządzenie RM z 30.7.2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. Nr 132, poz. 1115).

Przepisy KP przewidują, że od pracodawcy przysługuje pracownikowi jedynie odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy, z wyjątkiem utraty lub uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych. Pomimo to pracodawca może wypłacić pracownikowi odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, jeżeli możliwość oraz warunki wypłaty tego rodzaju świadczenia zostały przewidziane w układzie zbiorowym pracy lub też w obowiązującym w jednostce regulaminie. Na podstawie przepisów ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.), pracownikowi przysługujejednorazowe odszkodowanie pieniężne, jeżeli wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Ponadto odszkodowanie jednorazowe przysługuje członkom rodziny zmarłego pracownika lub rencisty.

Zgodnie z art. 3 cytowanej ustawy, wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

– podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,

– podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,

– w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Ponadto na równi z wypadkiem przy pracy traktowane są wypadki, którym uległ pracownik:

– w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż wymienione powyżej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,

– podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,

– przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>