Odsetki, prowizje i różnice kursowe od pożyczek

Zgodnie z art. 16 61 ust. 1 pkt 12 PDOPrU, kosztów uzyskania przychodów nie stanowią odsetki, prowizje i różnice kursowe zwiększające koszty inwestycji w okresie ich realizacji. Zgodnie z art. 16g ust. 4-7 PDOPrU, odsetki, prowizje i różnice kursowe naliczone do dnia przekazania środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych do używania zwiększają ich wartość początkową. Te odsetki, prowizje i różnice kursowe zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów pośrednio poprzez dokonanie odpisów amortyzacyjnych od powiększonej wartości początkowej środków trwałych.

Zapłacone odsetki i prowizje, które są związane z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a zostały zarachowane już po dniu przekazania ich do używania, podatnik może zaliczyć bezpośrednio i w całości w koszty uzyskania przychodów. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach wynikających z odrębnych przepisów komentowanego artykułu, np. z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61, dotyczących niedostatecznej kapitalizacji. W przypadku, gdy inwestycja podatnika jest finansowana z pożyczki udzielonej przez udziałowca (akcjonariusza) lub przez inny podmiot powiązany kapitałowo z podatnikiem, mogą mieć zastosowa- nie ograniczenia w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych odsetek od tych pożyczek (patrz komentarz do art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 niniejszego przepisu – Rozdział IX).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>