Odpowiedzialność za skutki naruszenia stanu środowiska cz. II

Nie stanowią natomiast kosztów uzyskania przychodów kwoty podwyższające opłaty, w związku z brakiem decyzji określającej rodzaje i ilość substancji zanieczyszczających powietrze dopuszczonych do wprowadzania do powietrza, o których mowa w art. 86b ust. 9 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska1. Nie są również kosztami uzyskania przychodów kary i opłaty określone w decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska wydanej w razie naruszenia przez jednostkę organizacyjną ustaleń decyzji określającej rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza ”.

Z całą pewnością nie będą jednak stanowiły kosztu uzyskania przychodu nałożone na podatnika kary pieniężne za naruszenie wymagań ochrony środowiska przewidziane w art. 298-315 ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz grzywny, które mogą być nakładane za popełnienie wykroczeń określonych w przepisach art. 329-360 tej ustawy. Kary pieniężne wymierza i pobiera wojewódzki inspektor ochrony środowiska za naruszenie przez podatnika wymagań ochrony środowiska polegających na:

– przekroczeniu co do rodzaju lub ilości substancji dopuszczalnych do wprowadzenia do powietrza,

– przekroczeniu dopuszczalnego poziomu hałasu.

Karę pieniężną może wymierzyć również wójt, burmistrz albo prezydent miasta m.in. za naruszenie przez podatnika wymagań ochrony środowiska polegających na:

– zniszczeniu terenów zieleni lub drzew i krzewów, powodowanym niewłaściwym wykonaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzęu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,

– usuwaniu drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia.

W razie nieterminowego uiszczenia kary pobierane są odsetki za zwłokę w wysokości odsetek pobieranych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. W zakresie wymierzonych do 31.12.2001 r. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat za szczególne korzystanie z wód oraz opłat za składowanie odpadów, stosuje się przepisy uchylonych ustaw: o ochronie i kształtowaniu środowiska1 oraz o odpadach2, a w zakresie kar pieniężnych przepisy rozp. RM w sprawie kar pieniężnych za naruszanie wymagań ochrony środowiska oraz rejestru decyzji dotyczących tych kar3.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>