Odpłatne zbycie udziałów (akcji)

Odpłatne zbycie udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału 31 spółek kapitałowych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 PDOPrU dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa – ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. lk (w przypadku gdy udziały »akcje« nabyte zostały w zamian za wkład niepieniężny) albo art. 16 ust. 1 pkt 8 (w przypadku, gdy ich nabycie nastąpiło w zamian za wkład pieniężny). Jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 1 PDOPrU od tak ustalonego dochodu pobieranyjest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% (dochód ten nie podlega doliczeniu do innych dochodów podatnika). Płatnikiem tego podatku, zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 6 PDOPrU jest spółka przejmująca lub nowo zawiązana. Przekazanie kwoty podatku do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę podatnika powinno nastąpić w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód. Przy czym przed tym terminem podatnik ma obowiązek przekazać płatnikowi kwotę podatku.

W przypadku, gdy dochodzi do odpłatnego zbycia udziałów (akcji) uprzednio nabytych w wyniku podziału osób prawnych, ponownie ustala się dochód u sprzedającego. Dla jego obliczenia przyjmuje się, że kosztem uzyskania przychodu z tego zbycia jest:

– a) w przypadku udziałów (akcji) w spółce przejmującej – wartość nominalna objętych udziałów (akcji) ustalona na dzień zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej,

– b) w przypadku udziałów (akcji) w spółce nowo zawiązanej – wartość nominalna objętych udziałów (akcji) ustalona na dzień zarejestrowania spółki nowo zawiązanej.

Od tak ustalonego dochodu podatnik jest obowiązany samodzielnie obliczyć i odprowadzić do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce siedziby podatnika zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>