Odpisy amortyzacyjne a odliczenia wydatków na środki trwałe

Podatnik może otrzymać od krajowych lub zagranicznych instytucji i organów środki stanowiące refundację poniesionych przez niego wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych. Najczęściej refundacja dokonywana jest ze środków PFRON, Funduszu Pracy, PHARE1.

Ponadto podatnik może otrzymać dotację na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, jak również odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki inwestycyjne, o których była mowa w art. 18a (obecnie skreślony, ale obowiązujący w zakresie wskazanym w ustawie z 20.11.1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 95, poz. 1101 ze zm.). W tych wszystkich sytuacjach, kiedy podatnik odlicza powyższe wydatki od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym lub otrzymuje ich zwrot w jakiejkolwiek formie, odpisy amortyzacyjne od tych środków oraz wartości nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Odpisy te nie stanowią kosztów podatkowych wyłącznie w części, w której podatnik otrzymał zwrot lub dokonał odliczenia poniesionych wydatków. Pozostała część niezwróconych i nieodliczonych wydatków, o ile powiększa wartość początkową składnika majątku, jest sukcesywnie zaliczana do kosztów uzyskania przychodu poprzez dokonywane odpisy amortyzacyjne. Jak wypowiedziało się MF (pismo z 26.9.1996 r., PO H/6370/96/305, Biul.Skarb. 1997/1/21):

„Aktualizacja wyceny środka trwałego nie dotyczy kwoty zwróconej bądź odliczonej w momencie jego nabycia, lecz wartości początkowej środka trwałego, która stanowi podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Wobec tego odpis amortyzacyjny od wartości początkowej, w tym także od zwiększonej w wyniku aktualizacji jego wyceny w części przekraczającej kwotę zwrotu lub odliczenia […] stanowi koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym

Patrz również komentarz do art. 17, w części poświęconej zwolnionym z opodatkowania dotacjom, subwencjom, dopłatom i innym nieodpłatnym świadczeniom otrzymanym na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem środków trwałych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>