Objęcie udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny cz. II

Należy przy tym uznać, iż „wydatkami na nabycie”, o których mowa w omawianym przepisie, są wszelkie wydatki warunkujące nabycie udziałów (akcji), takie jak np.: zapłacona cena za udziały (akcje), opłaty notarialne lub prowizje biura maklerskiego. Problem ten został omówiony w piśmie MF z 31.10.1996 r. PO 4/AK-722-662/96, S.Podat. 1998/6/28), które stanowi, iż:

,, Użycie przez ustawodawcą określenia – »wydatki na nabycie« – oznacza, że do kosztów – ale dopiero z chwilą sprzedaży udziałów lub akcji – zalicza się wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące nabycie tych udziałów lub akcji, tj. takie, bez których poniesienia skuteczne nabycie udziałów lub akcji nie byłoby możliwe.

Jeżeli więc na zakup akcji czy udziałów zaciągnięty zostanie przez daną osobę prawną kredyt, odsetki będące zapłatą za kredyt (a nie wydatki na nabycie akcji czy udziałów) są kosztem w dacie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji. Do typowych kosztów warunkujących nabycie udziałów lub akcji zaliczyć należy zapłaconą cenę udziałów lub akcji oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (opłaty notarialne, prowizja biura maklerskiego i itp.)

– w przypadku, gdy udziały (akcje) zostały uprzednio objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – wartość tego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która wynikała z ksiąg przedsiębiorstwa, i była określona na dzień uprzedniego objęcia udziałów (akcji), wkładów, i nie była wyższa niż ich wartość nominalna z dnia objęcia:

– jeżeli przedmiotem tym będą inne składniki niż wymienione w powyższych punktach (np. środki obrotowe, niektóre wierzytelności1) – kosztem podatkowym będzie wartość wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, a faktycznie poniesionych na nabycie tych składników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>