Leasing prywatyzacyjny – dalszy opis

Zasady amortyzacji przedsiębiorstwa oddanego w odpłatne korzystanie określają przepisy dotyczące amortyzacji zawarte w PDOPrU. Prawo do odpisów amortyzacyjnych przysługuje korzystającemu ze środków i wartości będących przedmiotem umowy wtedy, gdy z umowy zawartej na podstawie przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw wynika dla niego prawo ich zakupu, za cenę ustaloną w umowie. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych możliwe jest również w przypadku otrzymania środków trwałych od Skarbu Państwa lub gminy w nieodpłatne używanie. Stawki amortyzacyjne ustala się wówczas w proporcji do okresu wynikającego z umowy, z wyjątkiem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o okresie amortyzacji krótszym niż okres trwania umowy. W przypadku wcześniejszego nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych do odpłatnego korzystania, tj. przed upływem okresu umowy, nabywca obowiązany jest do kontynuowania odpisów amortyzacyjnych według dotychczas stosowanych zasad i stawek.

Poza skróceniem okresu umowy, możliwe jest również jej przedłużenie. W takich przypadkach stawki odpisów amortyzacyjnych ulegają obniżeniu proporcjonalnie do okresu przedłużenia umowy. Nie dotyczy to środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o okresie amortyzacji krótszym niż okres obowiązywania umowy. Powyższa zasada ma zastosowanie wyłącznie do stawek odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od następnego miesiąca po miesiącu, w którym zmieniono umowę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>