Kto jest płatnikiem składek?

– a) pracodawca-w stosunku do pracowników oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi,

– b) jednostka wypłacająca świadczenia socjalne, zasiłki socjalne oraz wynagrodzenia przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie – w stosunku do osób pobierających świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osób pobierających zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia oraz osób pobierających wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, „Od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie wymierzenia płatnikowi składek-dodatkowej opłaty na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z 13.10.1998 r. (…) przysługuje odwołanie do sądu zarówno w zakresie przesłanek formalnych jej wymierzania jak i zasadności i wysokości żądanej opłaty” – z wyroku SA z 25.1.2000 r. (III AUa 831/99, OSA 2000/6/24).

– c) podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania – w stosunku do osób, które ją wykonują, na podstawie skierowania do pracy lub podlegają ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli zasiłek wypłaca ten podmiot,

– d) ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia społeczne,

– e) Kancelaria Sejmu i Kancelaria Senatu – w stosunku do posłów i senatorów,

– f) duchowny niebędący członkiem zakonu albo przełożony domu zakonnego lub klasztoru w stosunku do członków swych zakonów lub, za zgodą ZUS, inna zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna w stosunku do duchownych objętych tą zgodą,

– g) jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej w stosunku do:

– żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz żołnierzy służby okresowej,

– osób odbywających zastępcze formy służby wojskowej,

Kto jest płatnikiem składek? – kontynuacja

– h) podmiot, w którym jest pełniona służba – w odniesieniu do żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia w nim służby, jeżeli podmiot ten wypłaca im uposażenie,

– i) ośrodek pomocy społecznej – w stosunku do osób pobierających zasiłki stałe lub gwarantowane zasiłki okresowe z pomocy społecznej,

– j) powiatowy urząd pracy – w stosunku do osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium,

– k) ZUS – w stosunku do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym pobierających zasiłek wychowawczy lub z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, jeżeli zasiłki te wypłaca ZUS,

– l) podmiot wypłacający stypendium sportowe – w stosunku do osób pobierających te stypendia, ł) minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz dyrektor izby celnej – w stosunku do funkcjonariuszy celnych,

– m) Krajowa Szkoła Administracji Publicznej – w stosunku do słuchaczy pobierających stypendium,

– n) osoba prowadząca pozarolniczą działalność – w stosunku do osób współpracujących przy prowadzeniu tej działalności,

– o) jednostka organizacyjna właściwa w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu – w stosunku do osób, których świadczenia pracownicze finansowane są ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jeżeli świadczenia te wypłacane są bezpośrednio przez tę jednostkę,

– p) jednostka obsługi ekonomiczno-administracyjnej utworzona przez jednostkę samorządu terytorialnego – jeżeli rozlicza i opłaca składki za ubezpieczonych wykonujących pracę w podlegających jej szkołach, przedszkolach i innych jednostkach organizacyjnych systemu oświaty. Dodatkowa opłata, podobnie jak odsetki za zwłokę i koszty egzekucyjne, finansowane są w całości z własnych środków przez płatnika składek. Jej wysokość określana jest przez ZUS w drodze decyzji, przy czym nie może być ona wyższa niż iloczyn stawki odsetek ustawowych ustalonej w stosunku rocznym i kwoty składek wynikaj ącej ze złożonego po terminie lub błędnego dokumentu płatniczego, imiennego raportu miesięcznego lub deklaracji rozliczeniowej albo kwoty określonej w złożonym po terminie lub błędnym zleceniu płatniczym. Instytucje obsługujące wpłaty składek i płatnicy składek wpłacają dodatkową opłatę w najbliższym terminie opłacania składek po uprawomocnieniu się decyzji. Dodatkowa opłata, nieopłacona w terminie, podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej. Ten rodzaj dodatkowej opłaty, zgodnie z art. 52 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, stanowi jedno ze źródeł przychodów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 54a PDOPrU, wymierzana przez ZUS opłata dodatkowa, niezależnie od tego kto jest płatnikiem składek, nie stanowi dla tego płatnika kosztów uzyskania przychodu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>