Koszty zaniechanych inwestycji

Pojęcie inwestycji należy przede wszystkim łączyć z wydatkami na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Inwestycją jest również ulepszenie środka trwałego. Tego rodzaju wydatki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 41 PDOPrU. Koszty uzyskania przychodów stanowić będą natomiast odpisy amortyzacyjne dokonywane na podstawie przepisów art. 16a-16m PDOPrU.

Zaniechanie inwestycji polegać może na tym, że podatnik pomimo poniesienia pewnych wydatków odstępuje od zamiaru nabycia kompletnego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Podobna sytuacja ma miejsce również wtedy, kiedy podatnik rezygnuje z wytworzenia we własnym zakresie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Wstrzymanie wydatków na ulepszenie środka trwałego będzie również zaniechaniem inwestycj i. Mogą być one uznane za koszty uzyskania przychodów tylko wtedy, jeżeli dotychczas poniesione wydatki na ulepszenie powodują wzrost wartości użytkowej środka trwałego w stosunku do wartości z dnia przyjęcia go do używania.

Wszelkie wydatki poniesione na ww. zaniechane inwestycje stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia składników majątkowych mających stanowić środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>