Koszty nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości

Wydatki związane z nieruchomością nie stanowią kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 24 PDOPrU, o ile podatnik udostępni ją bezpłatnie na zasadach określonych w art. 13 ust. 2 pkt 2 PDOPrU. Przepis ten stanowi, że przychód nie powstaje wówczas, gdy nieruchomość lub jej część udostępniona jest do użytku na cele działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, oświatowo-wychowawczej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, kultu religijnego oraz związkom zawodowym.

W sytuacji, kiedy u udostępniającego nie powstaje przychód do opodatkowania w związku z udostępnieniem nieruchomości na powyżej wymienione cele, ponoszone przez niego wydatki związane z tą nieruchomością nie stanowią jego kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to wszelkich wydatków poniesionych na tę nieruchomość w okresie jej nieodpłatnego udostępniania (np. wydatków na remont, konserwację, ubezpieczenie, itp.).

Warto zauważyć, że przy udostępnieniu lokalu mieszkalnego osobie pozostającej z podatnikiem w stosunku pracy, podatnik (pracodawca) nie osiąga z tego tytułu przychodu, jednakże może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z tym lokalem. Szerzej na temat nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości w komentarzu do art. 13 PDOPrU.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>