Koszt wytworzenia w ustawie o rachunkowości

Zgodnie z art. 28 ust. 3 RachU, koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół dotyczących danej inwestycji kosztów, poniesionych przez jednostkę w czasie od dnia rozpoczęcia inwestycji do dnia bilansowego lub przyjęcia powstałych w wyniku inwestycji środków trwałych do używania, w tym również:

– 1) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług dotyczący inwestycji rozpoczętej oraz środków trwałych,

– 2) naliczone za czas trwania inwestycji odsetki, prowizje i różnice kursowe od pożyczek, kredytów, przedpłat i zobowiązań służących sfinansowaniu zakupu lub budowy środków trwałych.

Produkcja własna w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z art. 28 ust. 3 RachU, za koszt wytworzenia składnika majątku we własnym zakresie uważa się koszty bezpośrednie produkcji poszczególnych produktów gotowych, w toku produkcji i półproduktów oraz przypadającą na okres ich wytwarzania uzasadnioną część kosztów pośrednich produkcji. Do kosztów wytworzenia, po których wycenia się aktywa, nie zalicza się kosztów ogólnych zarządu, to jest kosztów działania jednostki jako całości oraz zarządzania nią, kosztów sprzedaży produktów, towarów i innych rzeczowych składników majątku, jak też kosztów magazynowania i strat produkcyjnych. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia składnika majątku, jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, pomniejszonej o przeciętnie osiągany przy sprzedaży produktów zysk, a w przypadku produktu w toku także z uwzględnieniem stopnia jego przetworzenia.

Naliczone odsetki oraz różnice kursowe. Podobnie jak w przypadku ceny nabycia, koszt wytworzenia koryguje się (zmniejsza lub zwiększa) o różnice kursowe oraz zwiększa o odsetki, naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego. Wyjaśnienia zawarte w części dotyczącej ceny nabycia mająw pełni zastosowanie do odsetek, prowizji i różnic kursowych naliczonych przy wytworzeniu środka trwałego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>