Kiedy możliwe jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych?

Ponieważ art. 16d ust. 2 PDOPrU mówi o wpisie do ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania składników majątkowych do używania, kwestią wymagająca rozważenia jest to, czy wpis taki może być dokonany przed tym miesiącem. Odpowiedź na to pytanie jest szczególnie ważna w aspekcie zmiany, od 1.1.2003 r., art. 16h ust. 1 pkt 1 PDOPrU w przedmiocie daty, od jakiej można rozpocząć amortyzowanie składników majątkowych. Zgodnie z art. 16h ust. 1 PDOPrU amortyzacji można dokonywać począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wpisu do ewidencji. Wpis do ewidencji następuje z kolei, zgodnie z komentowanym artykułem, najpóźniej w miesiącu przekazania składników majątkowych do używania.

Z zestawienia tych dwóch przepisów wynika, że wpis do ewidenicji i tym samym dokonywanie odpisów amortyzacyjnych możliwe jest, przynajmniej teoretycznie, przed przekazaniem składnika majątkowego do używania. W porównaniu do stanu prawnego sprzed 1.1.2003 r., taka regulacja może budzić wątpliwości.

Mając na uwadze postanowienia pozostałych przepisów (artykułów) o amortyzacji, można dojść do wniosku, że rozpoczęcie odpisów amortyzacyjnych nie jest możliwe wcześniej niż od miesiąca następującego po miesiącu przekazania składnika majątkowego do używania. Nie można zatem rozpocząć dokonywania odpisów amortyzacyjnych jeśli nie została jeszcze ostatecznie (tj. na dzień przekazania do używania) ustalona wartość początkowa. Zatem wcześniejsze, niż w miesiącu następującym po miesiącu przekazania składników majątkowych do używania, rozpoczęcie amortyzowania składnika majątkowego podważałoby celowość reguły ustalania wartości początkowej na dzień przekazania do używania. Wspomnieć w tym miej scu można o art. 3 2 ust. 1 RachU, zgodnie z którym rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania. Wątpliwe jest zatem, aby ustawodawca, zmieniając art. lóhust. 1 pkt 1 zamierzał uregulować zasady rozpoczęcia amortyzacji odmiennie niż w RachU. W związku z powyższym, wydaje się, że miesiąc wpisu do ewidencji należy utożsamiać z miesiącem przyjęcia składnika majątkowego do używania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>