Grzywny i kary pieniężne i odsetki od nich – kontynuacja

Postępowanie karne skarbowe uregulowane jest w ustawie z 10.9.1999 r. -Kodeks kamy skarbowy (Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 930 ze zm.). Przewiduje ona kary, które różnią się w zależności od kwalifikacji czynu. Przykładowo, jedną z kar przewidzianych w tej ustawie za popełnienie przestępstwa skarbowego jest kara grzywny wymierzana w stawkach dziennych (art. 22 § 1 pkt 1 KKS). Zgodnie z art. 23 KKS, co do zasady, grzywnę wymierza się w wysokości co najmniej 10, ale nie więcej niż 720 stawek dziennych, przy czym stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części najniższego miesięcznego wynagrodzenia w cza- sie orzekania w I instancji ani też przekraczać kwoty równej czterystukrot- ności tej najniższej stawki. Natomiast popełnienie wykroczenia skarbowego podlega karze grzywny określonej kwotowo (art. 47 § 1 KKS). Zgodnie z art. 48 KKS, co do zasady, kara grzywny w tym przypadku może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotności najniższego miesięcznego wynagrodzenia.

Od kar pieniężnych orzekanych w postępowaniu karnym należy odróżnić grzywny orzekane przez organy administracyjne w postępowaniu administracyjnym. Taki charakter mają przykładowo kary pieniężne nakładane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd lub przez Urząd Antymonopolowy z tytułu naruszenia obowiązków informacyjnych (art. 85 ustawy z 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447).

Postępowanie w sprawach o wykroczenia reguluje ustawa z 20.5.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 114 ze zm.). Zgodnie z art. 18, jedną z przewidzianych w nim kar jest kara grzywny, którą wymierza się w wysokości od 20 do 5000 zł.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>