Dzieła sztuki i eksponaty muzealne

Na wstępie należy stwierdzić, iż w polskim ustawodawstwie brak jest de- 4 finicji dzieła sztuki. Powstaje więc w związku z tym wiele rozbieżności, co do sposobu zaklasyfikowania niektórych składników majątku do kategorii dzieł sztuki. W wielu przypadkach ocena ta związana jest z odczuciami subiektywnymi. Przykładowo, autor plakatu może stwierdzić, iż plakat ten stanowi dzieło sztuki. I w tym kontekście należałoby się z tym zdaniem zgodzić. Dzieło to powstało bowiem na skutek pracy twórczej, podczas której przeniesiono na papier pewną myśl. Z kolei dziełem sztuki nie można nazwać tysięcy egzemplarzy tego plakatu wydrukowanych na podstawie stworzonego przez artystę (twórcę) wzoru i rozwieszonych na słupach ogłoszeniowych. W tym bowiem przypadku mamy do czynienia z masowym powielaniem wcześniej powstałego wzoru, niewnoszącym żadnej nowej wartości twórczej.

Kryterium klasyfikacyjnym nie może być cena wyrobu. Kształtuje ją bowiem rynek i częstokroć dochodzi do sytuacji, w której powstały obraz po namalowaniu nie będzie miał dla potencjalnych nabywców żadnej wartości lub też będzie miał wartość niewielką. Po kilku latach ten sam obraz może zaś osiągać na aukcjach wielokrotnie wyższe ceny. Nie znaczy to jednak, iż dziełem sztuki stał się dopiero z chwilą kiedy znaleźli się chętni do zapłacenia wysokich cen.

Skoro więc brak jest jednoznacznych reguł w podejmowaniu decyzji odnośnie zaklasyfikowania składników majątku do dzieł sztuki należy kierować się wyczuciem i zdrowym rozsądkiem. Przez eksponaty muzealne należy rozumieć przedmioty (zbiory) z różnych dziedzin kultury, sztuki i nauki mające wartość zabytkową, artystyczną, kwalifikujące się do umieszczenia ich w muzeum. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż wystarczy by przedmioty te klasyfikowały się do umieszczenia w muzeum. Niekoniecznie więc muszą być tam przechowywane. Posiadane przez podatnika zbiory mogą więc także być traktowane jako eksponaty muzealne. Do dzieł sztuki i eksponatów muzealnych możemy zaliczyć m.in.:

– obrazy, grafiki, rysunki, plakaty i druki reklamowe,

– rzeźby i medale artystyczne,

– przedmioty sztuki zdobniczej takie jak: meble artystyczne, wyroby artystyczne z ceramiki, ze szkła, z tkanin, ze skóry lub z drewna, wyroby zdobnicze z metalu,

– militaria dawne (broń biała, palna lekka i ciężka, uzbrojenie ochronne, uniformy, rzędy),

– zbiory przyrodnicze i geologiczne,

– zbiory różne o wartości muzealnej, np. przedmioty numizmatyczne,

– rękopisy i inne przedmioty kolekcjonerskie (walory filatelistyczne, nalepki i inne przedmioty filumenistyczne).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>