Dopłaty wnoszone do spółki i ich zwrot

Zarówno dopłaty wnoszo- 63 ne przez wspólników, jak i zwrot kwot tych dopłat przez spółkę nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, o ile ich wniesienie lub zwrot ma miejsce w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych (art. 16 ust. 1 pkt 53 PDOPrU).

Wnoszenie dopłat do spółki przewiduje art. 177 KSH (do 31.12.2000 r. art. 178 KH). Zgodnie z nim, umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach cyfrowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziałów. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do posiadanych przez nich udziałów.

Wniesione dopłaty wykorzystuje się jako składnik kapitału zapasowego dopóty, dopóki nie zostaną one zużyte w sposób uzasadniający ich odpisanie. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie sąpotrzebne na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym. Zwrot dopłat nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w pismach przeznaczonych do ogłoszeń spółki.

Zgodnie z postanowieniami art. 12 ust. 4 pkt 11 PDOPrU dopłaty wnoszone do spółki w trybie i na zasadach przewidzianych w KSH nie stanowią przychodu dla spółki, w związku z czym ich zwrot nie będzie jej kosztem uzyskania przychodów. Ponadto wspólnik będący osobą prawną wnoszący dopłaty do spółki, której jest wspólnikiem, nie będzie mógł ich zaliczyć do swoich kosztów podatkowych, ich zwrot nie będzie jego przychodem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>