Dopłaty wnoszone do spółki i ich zwrot – kontynuacja

Dopłaty mogą być wnoszone w walutach obcych, pomimo, że zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 11 PDOPrU, dopłaty nie stanowią przychodu spółki, to jednak powinny być przeliczone na złote na dzień ich otrzymania. Wynika to z faktu, że ewentualne różnice kursowe powstałe na dzień zwrotu dopłat nie są neutralne podatkowo i stanowią przychód podatkowy spółki (w przypadku dodatnich różnic kursowych) albo jej koszty uzyskania przychodu (w przypadku wystąpienia ujemnych różnic kursowych).

Należy przy tym zauważyć, że: „Jakjuż wyjaśniono w piśmie z dnia 9 kwietnia 1997 r. PO 4/N-802-225/97 wniesienie przez wspólników bezzwrotnych dopłat jest przychodem spółki. Bez znaczenia bowiem jest okoliczność, czy dopłaty takie na mocy uchwały zgromadzenia wspólników wnieśli wszyscy wspólnicy, czy też tylko niektórzy z nich.

Zgodnie żart. 12 ust. 4pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 zpóżn. zm.) nie są przychodem spółki z o.o. wyłącznie zwrotne dopłaty wnoszone przez wspólników do takiej spółki. Dochód spółki z takich dopłat podlega opodatkowaniu według skali określonej w art. 19 ustawy.

Wniesione przez wspólników bezzwrotne dopłaty nie są kosztem uzyskania przychodów. Są one traktowane jako darowizna na rzecz spółki. Darowizny – stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 14 wspomnianej ustawy-nie są kosztem uzyskania przychodów”. – pismo MF z 25.4.1997 r„ nr PO 4/N-802-2922/263/97, S.Podat. 1998/4/36.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>