Definicja przedsiębiorstwa

Pojęcie przedsiębiorstwa zdefiniowane zostało w art. 55′ KC. W myśl tego artykułu przedsiębiorstwem jest zorganizowany zespół „składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej”, który obejmuje w szczególności:

– a) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),

– b) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,

– c) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,

– d) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,

– e) koncesje, licencje i zezwolenia,

– f) patenty i inne prawa własności przemysłowej,

– g) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,

– h) tajemnice przedsiębiorstwa,

– i) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej1.

Wyodrębnione i zorganizowane oddziały lub zakłady podmiotów gospodarczych stanowią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 KC. Pogląd ten potwierdził SN w wyroku z 8.4.2003 r. (IV CKN 51/01, LEX 78892), stwierdzając m.in.

„Przedsiębiorstwem w znaczeniu przedmiotowym jest pewien zorganizowany zespół dóbr materialnych i niematerialnych przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych. Tak rozumiane przedsiębiorstwo może stanowić zakład lub oddział innego większego przedsiębiorstwa, w tym spółki prawa handlowego, (…)”.

Postanowienie SN z 29.9.2000 r., (V CKN 92/00, LEX 52587, glosa częściowo aprobująca: P. Bielski, Rejent 2002/12/148): „Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe załogi nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 KC”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>