Definicja lokalu

Pojęcie „lokal” nie zostało dotychczas zdefiniowane ani w Pol- 19 skiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, ani w KŚT, ani w innych aktach prawnych. Natomiast lokal mieszkalny, jest to wydzielona trwałymi ścianami 20 w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych (ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali – Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).

W obowiązującym ustawodawstwie nie określono pojęcia „lokalu użyt- 21 kowego”, rozumianego jako lokal niemieszkalny. Przyjmuje się, że pojęcie lokalu użytkowego odpowiada występującemu w przepisach ustawy o własności lokali pojęciu lokalu o innym przeznaczeniu, przeciwstawnym pojęciu lokalu mieszkalnego.

Jak wynika z PDOPrU amortyzacji mogą podlegać wyłącznie lokale będące odrębną własnością. Przepisy wyżej wspomnianej ustawy o własności lokali stanowią, iż odrębną własność lokali można ustanowić w drodze:

– umowy,

– jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości,

– orzeczenia sądu znoszącego współwłasność nieruchomości.

Odrębna własność lokalu może powstać również w wykonaniu umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu, a następnie – po zakończeniu budowy – ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia tego prawa na osoby będące stroną tej umowy.

Właściciel nieruchomości może także ustanawiać odrębną własność lokali dla siebie, na podstawie jednostronnej czynności prawnej, która powinna być wykonana zgodnie z przepisami o ustanawianiu odrębnej własności w drodze umowy.

Trzeci przypadek ustanowienia odrębnej własności lokalu opiera się na orzeczeniu sądu znoszącym współwłasność nieruchomości. Jeżeli uczynienie zadość przesłance samodzielności lokali wymaga wykonania robót adaptacyjnych, sąd może w postanowieniu wstępnym upoważnić zainteresowanego uczestnika postępowania do ich wykonania tymczasowo na koszt tego uczestnika. W razie przeszkód stawianych przez innych uczestników sąd może wydać stosowne nakazy lub zakazy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>