Category Biznes

Wydatki na rzecz udziałowców i członków organów podatnika

Artykuł 16 ust. ł pkt 38 i 38a 99 PDOPrU ograniczają możliwość zaliczania w koszty uzyskania przychodów pewnej kategorii wydatków na rzecz udziałowców, akcjonariuszy lub członków spółdzielni oraz na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych oraz organów stanowiących osób prawnych.

Czytaj Dalej

Kontrowersje dotyczące obliczania wartości firmy – kontynuacja

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31.12.1999 r. (zawartymi w rozporządzeniu wykonawczym w sprawie amortyzacji środków trwałych) wartość początkową firmy stanowiła nadwyżka ceny nabycia przedsiębiorstwa nad wartością rynkową środków trwałych wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa, powiększoną o łączną wartość składników mienia niebędących środkami trwałymi (§6 ust. 2 ŚrTrwR).

Czytaj Dalej