Category Biznes

Pojęcia i stawki kosztów procesowych

Ostatnią możliwością udokumentowania nieściągalności wierzytelności jest sporządzenie przez podatnika protokołu stwierdzającego że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty. Należy przy tym zauważyć, że ustawodawca nie precyzuje o jakie koszty tak naprawdę chodzi, gdyż zwłaszcza pojęcie kosztów procesowych może być interpretowane dość szeroko, a ich kalkulacja może opierać się na różnych kryteriach i stawkach. Najrozsądniejsze wydaje się być sięgnięcie w tym zakresie do pojęć i stawek kosztów procesowych zawartych m.in. w:

Czytaj Dalej

Na czym polega umorzenie udziałów lub akcji?

Udzielenie poręczenia (i związane z tym koszty) nie wiążą się z uzyskaniem przychodu przez poręczyciela. Podobnie wydatki związane z wykonaniem zobowiązania z tytułu gwarancji (przykładowo: gwarancji bankowej w rozumieniu przepisów Prawa bankowego) nie są związane z uzyskaniem przychodów przez udzielającego gwarancji, a zatem nie stanowiąjego kosztów uzyskania przychodów. Wydaje się, że przepis ten nie dotyczy udzielonych przez podatnika gwarancji jakości, które podlegają pod uregulowania art. 16 ust. 1 pkt 22 PDOPrU. Wydatki poniesione przez producen- ta na naprawę urządzeń, na które producent udzielił gwarancji jakości są poniesione w celu uzyskania przychodów, w związku z czym stanowiąjego koszty uzyskania przychodów.

Czytaj Dalej

Autorskie lub pokrewne prawa majątkowe – kontynuacja

Co do zasady, można powiedzieć, iż prawa autorskie przysługują twórcy. Domniemywa się, że twórcąjest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości. Dopóki twórca nie ujawni swojego autorstwa, w wykonywaniu prawa autorskiego zastępuje go producent lub wydawca.

Czytaj Dalej

Rezerwa na ryzyko ogólne w bankach kosztem uzyskania przychodów

Zgodnie z postanowieniami Rozdziału 10 PrBank, banki mają obo- 26 wiązek tworzenia i utrzymywania określonych rodzajów funduszy własnych, dostosowanych do rozmiaru prowadzonej działalności. U podstaw wymogu tworzenia tych funduszy leży konieczność zapewnienia „bezpieczeństwa ekonomicznego” banków, zdefiniowanego relacjąpomię- dzy funduszami własnymi banku, a ryzykiem związanym z podejmowaną przez nie działalnością. Funduszami własnymi banku są:

Czytaj Dalej

Koszty w leasingu operacyjnym

Na gruncie podatku dochodowego 16 do 1.10.2001 r. istniały wątpliwości interpretacyjne w zakresie możliwości wliczania w koszty uzyskania przychodów tzw. opłat (rat) leasingowych w przypadku umowy leasingu operacyjnego.

Czytaj Dalej

Definicja budowli – dalszy opis

Sąd Najwyższy natomiast w wyroku z 22.6.1981 r., II CR 237/81, LEX 8335 wskazał, iż pojęcie budowli należy rozumieć szeroko w tym znaczeniu, że obejmuje ono wszelkie trwałe urządzenia.

Czytaj Dalej

Kontrowersje dotyczące obliczania wartości firmy – kontynuacja

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31.12.1999 r. (zawartymi w rozporządzeniu wykonawczym w sprawie amortyzacji środków trwałych) wartość początkową firmy stanowiła nadwyżka ceny nabycia przedsiębiorstwa nad wartością rynkową środków trwałych wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa, powiększoną o łączną wartość składników mienia niebędących środkami trwałymi (§6 ust. 2 ŚrTrwR).

Czytaj Dalej

Wydatki na rzecz udziałowców i członków organów podatnika

Artykuł 16 ust. ł pkt 38 i 38a 99 PDOPrU ograniczają możliwość zaliczania w koszty uzyskania przychodów pewnej kategorii wydatków na rzecz udziałowców, akcjonariuszy lub członków spółdzielni oraz na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych oraz organów stanowiących osób prawnych.

Czytaj Dalej

Wydatki nieuznawane za koszty cz. IV

– 47) strat powstałych w wyniku nadmiernych ubytków lub zawinionych niedoborów wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków lub niedoborów,

Czytaj Dalej