Budynki i budowle na cudzym gruncie

Zgodnie z art. 191 KC, „własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową”. Natomiast art. 48 KC zastrzega, że „do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania”. W niektórych przypadkach przepisy KC dopuszczają odrębność własności budynków i budowli od własności gruntu. W takim przypadku, podatnik, który wybudował budynek lub postawił budowlę, pomimo iż nie posiada własności gruntu, będzie władał rzecząjak właściciel. Dotyczy to następujących sytuacji:

– 1) budynków i budowli wzniesionych na gruncie należącym do Skarbu Państwa, gminy lub związku gmin, a oddanych podatnikowi w wieczyste użytkowanie (art. 235 KC),

– 2) budynków i budowli nabytych przez podatnika przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie (art. 235 KC),

– 3) jeżeli odrębnie nie zastrzeżono innego stanu budynków i budowli wzniesionych przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną na użytkowanym przez nią gruncie Skarbu Państwa (art. 272 KC),

– 4) budynków i budowli wzniesionych przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną na gruncie stanowiącym wkład gruntowy (art. 279 KC).

Może mieć również miejsce taka sytuacja, kiedy to podatnik wybudował budowlę i budynek na cudzym gruncie i na płaszczyźnie prawa cywilnego nie posiada prawa własności do tych składników majątkowych, a jedynie w określonych przypadkach prawo w stosunku do właściciela gruntu zwrotu nakładów poniesionych w związku z budową.

Z sytuacją wzniesienia budynku lub budowli na cudzym gruncie mamy do czynienia wówczas, gdy podatnik obejmuje na określony czas we władanie grunt na podstawie umowy najmu lub dzierżawy z prawem wybudowania na nim budynku lub budowli, a po upływie tego czasu grunt ten powraca do jego właściciela wraz ze wzniesionymi na nim budynkami. Budynki te w okresie wykorzystywania ich przez podatnika nie będą stanowiły jego własności, pomimo iż to on poniósł nakłady na ich wybudowanie. Jednakże to podatnik będzie miał prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych od postawionych na cudzym gruncie budynków. Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od budynków i budowli wybudowanych na cudzym gruncie stosuje się takie same zasady, jak przy amortyzacji własnych środków trwałych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>