Autorskie lub pokrewne prawa majątkowe

Zakres przedmiotowy i podmiotowy przepisów dotyczących praw autorskich uregulowany został w ustawie z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.). Przedmiotem prawa autorskiego, co do zasady, jest utwór, który wyżej wymieniona ustawa definiuje jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego, zgodnie z art. 1 ust. 2 PrAut, są utwory:

– a) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),

– b) plastyczne,

– c) fotograficzne,

– d) lutnicze,

– e) wzornictwa przemysłowego,

– f) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,

– g) muzyczne i słowno-muzyczne,

– h) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,

– i) audiowizualne (w tym firmowe).

Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną. Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia: nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Przedmiotu prawa autorskiego nie stanowią, zgodnie z dyspozycjąart. 4 PrAut:

– a) akty normatywne lub ich urzędowe projekty,

– b) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,

– c) opublikowane opisy patentowe lub ochronne,

– d) proste informacje prasowe.

Prawa pokrewne wynikające z unormowań poświęconych ochronie własności intelektualnej stanowią odrębny katalog składników majątkowych. W odróżnieniu od praw autorskich przedmiotem praw pokrewnych są dobra materialne w postaci:

– a) artystycznego wykonania,

– b) fonogramów i wideogramów,

– c) nadania programów radiowych lub telewizyjnych,

– d) prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych.

Podmiotami, mającymi prawo legitymowania się tytułem własności do 8 dysponowania wyżej wspomnianymi prawami pokrewnymi są:

– podmioty praw wykonawczych – artyści wykonawcy,

– pozostałe podmioty praw pokrewnych – producenci fonogramów i wideogramów, organizacje radiowe i telewizyjne, wydawcy pierwszych wydań utworów i wydań naukowych i krytycznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>